Yngve Nedrebø:

AMERIKAFARERE FRA JØLSTER 1836-1875

I 1986 var det 150 år siden den første jølstringen utvandret til Amerika. Det var Bendik Nilsen Fluge (fd. 1807) som først ville prøve lykken i USA. Bendik var blitt gift i Jølster i 1827, men hadde umiddelbart etter flyttet til Bergen, der han var vervet soldat. I 1836 seilte et par skip fra Stavanger til New York. Det skal i alt ha vært med om lag 200 nordmenn. Blant disse må Bendik ha vært.

Det ble neppe stor gevinst å hente for Bendik i Amerika. Våren 1837 ble det over deler av Vestlandet spredt opprop som advarte mot utvandring til Amerika - og det var nettopp 1836-emigrantenes vanskjebne som var myndighetenes beste argument. Mange av emigrantene var blitt rammet av sykdom, og de hadde fått store økonomiske problemer fordi de manglet startkapital. Eneste måten å slå seg gjennom på var beinhardt arbeid. I den amerikanske folketellingen 1850 er det ikke spor etter Bendik - trolig er han da allerede død (en person med navnet hans finnes i Chicago på 1840-tallet og døde der i 1848 av kolera). Det ser ut til at familien til Bendik ble igjen i Norge - i hvert fall ble den yngste sønnen - født i 1836 - konfirmert i Førde i 1851.

Bendik hadde neppe kontakt med Jølster etter sin Amerikareise - ved skiftet etter faren i 1838 er det kun nevnt at Bendik var reist. Det er vel derfor liten grunn til å tro at denne første utvandringen av jølstringer hadde noen positiv betydning for seinere utvandring fra Jølster. Ole Ingebrigtsen Gjesdal fikk seg attest med tanke på utvandring til Amerika i 1850. Men lenger enn til Bergen kom han ikke. Han ble kjøpmann og døde i 1856. Det er først i 1860 det neste kapittelet i emigrasjonen fra Jølster begynner.

Mellom 1860 og 1875 utvandret rundt 180 personer født i Jølster, mellom 1875 og 1900 utvandret ytterligere 350 - mens om lag 400 fulgte i årene mellom 1900 og 1925. Med sine vel 900 emigranter mangler det mye på at Jølster er av de store utvandrerbygdene i Norge. Regner vi antall utvandrere i forhold til folketallet finner vi at Jølster ligger noe under landsgjennomsnittet.

AMERIKAFEBER

Fra store deler av Vestlandet - Sogn, Voss, Sunnhordland og Bergen - hadde det gått en strøm av Amerikafarere alt fra 1830-tallet av. De første jølstringene som reiste hadde nære kontakter til disse områdene. Nils Nilsen Håeim (fra Bergen 1860), Anders Mosesen Såreim (fra Luster i 1861), Johannes Olsen Nedrebø og Johannes Gundersen Hjellbrekke (fra Bergen 1862) hadde alle fire bodd i distrikter med relativt stor tidlig utvandring. Kristi Iversdatter Helgheim - som må ha dratt om lag på samme tid - var gift med en sogning. Hjemme i Jølster kjente man nok til at disse drog, og en viss kontakt tilbake fra Amerika kan vi nok også regne med.

Sommeren 1862 drog så de første direkte fra Jølster: Bendik Mosesen Såreim (eller Hegrenes) og sønnen Moses. Bendik var bror til Anders Mosesen som året før hadde dratt til Wisconsin - og vi kan tenke oss at det var dit de hadde tenkt seg. Nå ser det ikke ut til at Bendik ville annet enn se på forholdene i første omgang. Allerede tidlig på våren 1863 var han hjemme i Jølster igjen. Sønnen Moses - 16 år gammel - ble etterlatt i Lodi, Wisconsin. Bendik mente nok å dra hjem for å hente resten av familien.

Det skulle imidlertid gå godt over ett år før Bendik hadde samlet nok kapital for sin nye utreise. I det året han var hjemme drog han rundt som auksjonsvitne sammen med lensmannen. På auksjonene møttes folk - og vi kan forestille oss hva det ble snakket om -med en hjemvendt Amerikafarer som midtpunkt.

At Amerika var et viktig samtaleemne ser vi av referatet fra en rettsak som fulgte etter en noe "fuktig" barnedåp og nyttårsfeiring på Ålhus 1863. Diskusjonen her hadde dreid seg om forskjellene i livsmuligheter der og hjemme. Før natten var omme hadde en av festdeltakerne bestemt seg for å emigrere og avtalt med en husmann om salg av garden.

Gardbrukeren ble fort edru igjen, og angret på handelen. Han kom nok til at det for ham som hadde brukbare vilkår i Jølster, tross alt ville kunne være mye å tape og mindre å vinne. Han ble imidlertid saksøkt for å tvinges til å stå ved sitt angivelig gardssalg - og der omtaler advokaten til motparten "Amerikafeberen" som hadde rast.

Denne hendelsen gir oss et innblikk i det som gikk for seg i Jølster i 1860-årene. Bygda var rammet av alvorlig økonomisk krise. Avlingene var dårlige år etter år. Fisket som for mange hadde gitt kjærkomne ekstraskillinger tidligere, slo feil. I futens kassabøker ser en at mange bønder i Jølster ikke maktet å betale for seg. For husmannsfamiliene må det ha vært enda verre.

Når det ble snakket så mye om Amerika som mulighetenes land - og mange hjemme i Jølster følte seg fratatt sine livsmuligheter - kan en forstå at utvandring fristet. Lensmannen skriver i 1866 at det i Jølster var en helt enerådende oppfatning at arbeidsføre folk langt lettere ville kunne slå seg gjennom i Amerika enn hjemme. Men den lange reisen, savnet av familien, og usikkerheten ved alt det nye og fremmede - holdt mange tilbake.

Det ble de som ikke så annen utveg til å klare seg, som våren 1864 gjorde seg klar for emigrasjon. Da lensmannen i Jølster skulle kommentere masseutvandringen fra bygda i 1864 skriver han at man i Jølster mente denne utvandringen hadde vært et gode - så godt som alle i følget hadde hatt økonomiske vansker. Kassaboka til futen viser at denne vurderingen - med visse nyanser - er riktig.

Våren 1863 hadde Sjur Olsen Gjesdal tatt med seg sin familie og reist til området ved Decorah i Iowa. Alt tidlig våren 1864 ser vi tegn på at noe spesielt var i gjære. Ved en rekke auksjoner i mars og april ble alt løsøre som kunne gjøres i penger solgt. Sju gardsbruk kom på handel. Likevel ble det for enkelte vanskelig å skaffe nok penger til billettene. Fattigvesenet i Jølster måtte skyte til 80 dalere - som lån - for å få betalt billettene til ni av Amerikafarerne.

I alt 83 jølstringer brøt opp i april 1864 for å prøve lykken i

Illinois, Wisconsin og Iowa, fordelt på minst sju settlementer. De jølstringene som kom etter til Amerika i årene fram til 1875 søkte seg stort sett til de samme områdene. Stort sett reiste det da bare noen få hvert år, men med små topper i 1869 og 1871.

I AMERIKA.

Opplysninger om jølstringene i Amerika er hentet fra kirkebøkene til norsk-lutherske menigheter i USA, og fra listene over nordmenn i den amerikanske folketellingen i mai 1880.

Det later til å være gjennom Quebec jølstringene kom til Amerika. Derfra har de reist over de store sjøene til Chicago, og derfra hatt relativt kort veg inn til sine nye hjem.

West Prairie, Crawford/Vernon counties, Wisconsin.

Dette området ligger ved østre bredd av Mississippi, like sør for byen La Crosse. Til dette området var det alt fra 1840-årene av kommet mange nordmenn og det ble etterhvert et av de aller mest norskdominerte strøkene i Wisconsin. Innvandring av jølstringer hit gikk over relativt lang tid. Til området på West Prairie kom Anders M. Såreim i 1861, Johannes G. Hjellbrekke i 1862, hit kom Bendik G. Erikstad, Peder O. Årdal og Johannes I. Søgnesand sist på 1860-tallet. Tidlig på 1870-tallet kom Samuel T. Bolset, Nils Ripe, Jens B. Støfringsstøl og Samuel og Johanna Søgnesand.

Lodi, Columbia county, Wisconsin.

Nord for byen Madison strekker prærien seg vidt nordover. Mange nordmenn hadde slått seg ned i dette området på Spring Prairie og Bonnett Prairie alt fra 1850-tallet av. En stor del av jølstrafølget i 1864 kom til den nordlige delen av dette området (Lodi/Run Creek/Bonnett Prairie). De kom nok for seint og havnet på mindre god jord, i et grenseland mellom prærie og sumpland. Hit kom Moses Bendiksen i 1862, familiene til Abraham Z. Berg, Haldor H. Slåtten, Tollef O. Strand og Knud L. Helgheim i 1864. Hit kom Hans H. Helgheim og Anders N. Løset med familier i 1865, Johannes C. Hegrenes og Sjur B. Øvrebø i 1866, Anders B. Øvrebø i 1867, familiene til Nils N. Myklebust i 1868, Moses B. Øvrebø og Christen H. Svidal (Slåtten) i 1871, og Daniel E. Berg i 1874.

I alt 62 personer født i Jølster slo seg ned i området ved Lodi i årene 1862-1875. Få slo rot - ved folketellingen i 1880 var bare 18 av dem igjen der.

Scandinavia, Waupaca county, Wisconsin.

Scandinavia ligger i den midtre delen av Wisconsin. Her var landskapet langt mer variert enn på prærien: åser med eikeskog; elver og innsjøer, men med områder med god jord innimellom. Dette hadde vært indianernes land til langt opp på 1800-tallet. Hit kom den andre hoveddelen av emigrantene fra Jølster i 1864: familiene til Johannes N. Myklebust, Elias S. Fluge (Ordal) og Gunder H. Slåtten, dessuten Ingeborg C. Navnløs, Oline P. Erikstad og Oline K. Myklebust. Seinere kom Johannes O. Ordal i 1865 og Crispinus E. Navnløs med sin familie i 1869. Minst 29 jølstringer slo seg ned i dette området 1864-1875.

Tigerton, Shawano county, Wisconsin.

Tigerton ligger i skogene et stykke nord for Scandinavia. Her havnet Elias E. Berg og hans kone Synnøve C. Såreim, og brødrene Anders og Jens N. Øvrebø med familier. Seinere (1880- og 1890-tallet) kom mange flere jølstringer til Shawano - og bosatte seg dels i Tigerton, dels i Wittenberg som ligger litt lenger vest.

I tillegg til de 108 jølstringene vi finner i Lodi, Scandinavia, Tigerton og på West prairie - har minst sju til av de tidlige emigrantene fra Jølster vært i Wisconsin (Anders A. Fonn med familie, Johannes H. Øvrebø, Bendik N. Erikstad og Ludvig S. Øvrebø). Her kjenner vi imidlertid ikke nøyaktig bosted.

Decorah, Winneshiek county, Iowa.

Sjur O. Gjesdal utvandret i 1863, og slo seg ned ved Decorah. Året etter kom svogeren Hans T. Veiteberg med sin familie. Det ser ikke ut til at andre jølstringer er kommet hit. Familiene til Sjur og Hans ble da heller ikke værende her lenger enn til ut i 1870-årene. Sjur tok med seg sin familie til Taopi (Colton), Minnehaha county, Dakota territory, mens Hans drog helt ned til det sydligste Nebraska. Etter noen år der drog han og hans familie imidlertid nordover igjen til svogeren i Taopi township, Syd-Dakota.

Painted Creek (seinere kalt Waterville), Allamakee county, Iowa.

Allamakee ligger vest for Mississippi - om lag tvers over for West Prairie. Av følget i 1864 ble det bare Ole K. Grevstad som kom hit -til et distrikt der opplendingene var i majoritet. Ole var i mange år lærer. I 1869 fikk han broren Daniel med kone og to barn over til seg. For Daniel og hans familie ble eventyret i Amerika et mareritt. Dattera Andrea Oline døde etter to måneder, Daniel døde etter om lag et år, kona Oline tre måneder seinere. Sønnen Knut levde lengst - men før han var blitt fem år, var også han gravlagt i Painted Creek. Seinere kom likevel flere jølstringer til området her - Jens P. Veitebergsbakke og Pernille J. Myklebust ble gift her i 1871 - og atskillige jølstringer kom i 1880-årene. Ole K. Grevstad ble i Painted Creek til 1882 da han flyttet vest til Bode i Humboldt co., Iowa. Der hadde han en periode vervet som "justice of peace".

Dekalb county, Illinois.

Familien til Peder Monsen Dvergsdal slo seg til i Malma, ved Shabbona, Dekalb county. I 1869 kom broren hans - Bendik - med sin familie og slo seg ned i Lee county, like sør for Dekalb. Synneve Monsdatter, søster av de to, var også i Malma, Illinois en stund før hun med sin familie drog vest til Fort Dodge i Iowa.

Til Illinois kom også Nils Simonsen Hegrenes. Han var husmannssønn fra Langeteigene på Hegrenes, og hadde da han
utvandret i 1872 bak seg studium på Misjonsskolen i Stavanger. I Amerika fullførte han sin teologiske embetseksamen ved Augsburg Seminary. I 1874 flyttet han til Mankato i Minnesota, der han virket som predikant for en rekke norske menigheter fram til 1901.

For en del av utvandrerne fra Jølster mangler vi opplysninger om hvor de slo seg ned umiddelbart etter ankomsten til USA. Flere av disse finner vi imidlertid igjen noen år seinere (Johannes O. Nedrebø i Elbou Lake, Minnesota, Bergitte K. Hegrenes i Chepovai city, Minnesota, Anders N. Sunde i Dodge, Minnesota, Gunder N. Sunde i Faribault, Minnesota, Johannes D. Håheim og hans kone Nicolaja i Bode, Humboldt co., og seinere ved Luverne i Minnesota.) Av de 180 emigrantene 1836-1875 har jeg så langt funnet igjen 152 i USA.

NYTT OPPBRUDD

Da det store jølstrafølget drog ut i 1864 var det alt utvandret mer enn 60 000 nordmenn. Storparten av jølstringene slo seg ned ved de gamle norske settlementene. Der var det vanskelig å få god jord - og den var dyr. Som vi alt har sett var ikke startkapital noe jølstringene hadde i overflod av. Det ble derfor vanskelig å skaffe seg et skikkelig økonomisk fotfeste. Ikke å undres over at de derfor har vært fristet til å søke lykken lenger vest der det var rikelig med god jord. Men at de virkelig skulle dra videre ut mot vest - mange av dem 60-70 år gamle - ta til på nytt og bygge opp farmer, det står det respekt av. Rett nok hadde de da fått voksne barn, og ble nok hjulpet av dem.

Jølstringene i Scandinavia, Tigerton og på West prairie synes å ha funnet seg bra til rette, mens det fra Lodi etterhvert ble flertallet som flyttet ut. Alt i 1867 ser vi at de første begynte å fra til Minnesota. Det kan se ut til at de ikke bare ville ha ny jord - de synes å ha vært på utkikk etter farmer i områder med skog og innsjøer - hør bare på navnene der de slo seg ned: Lake Johannah, Woodlake, Elbou Lake. Skisse som viser flyttingene.

Enkelte synes å ha hatt vanskelig for å slo rot - og brøt opp igjen og igjen - for stadig å dra lenger mot vest. Anders A. Fonn hadde med seg kone og to barn da han drog ut i 1864. Familien kom til Wisconsin, brøt opp etter bare tre-fire år, havnet i Iowa der de først forsøkte seg i de østlige delene, i 1878 var de kommet til Bode i Humboldt county, og i 1880 til Cresco, Kossuth co.

For å gi et inntrykk av denne stadige flyttingen mot vest har jeg laget en skisse. Den skulle dekke en vesentlig del av jølstringenes flytting i Amerika fram til rundt 1880. Da var nok storparten av de voksne ved utvandringen i 1860-årene kommet til sitt endelige bosted. De som hadde vært småbarn ved utvandringen kom imidlertid til å fortsette å flytte videre mot vest. Ikke så rent få synes til sist å være havnet helt ute på Vestkysten.

Mens emigrantene fra Jølster i begynnelsen stort sett bodde i grupper, finner vi det motsatte etter at de hadde brutt opp og dratt videre vestover. Nå er det unntaket at man finner mer ennen familie på samme sted. Denne tendensen varer gjennom 1870-tallet, mens det på 1880-tallet igjen blir settlementer med konsentrert bosetning av jølstringer (Colton, Syd-Dakota; Fargo, Grafton og Devils Lake i Nord-Dakota, og etter 1900 Hawkins i Wisconsin der man endatil grunnla "Jølster" menighet.)

ANGRENDE EMIGRANTER

En god del av emigrantene fra Jølster tok aldri mer kontakt med hjembygda - selv ikke om det var arv å hente meldte de seg. For mange har vel ikke det landet de måtte forlate i fattigdom stått som noe sted det var verdt å huske. Etterhvert fortok nok likevel denne følelsen seg hos de fleste. For mange ble det vanskelig å slå seg gjennom i Amerika. Det meste var annerledes, mange måtte slite hardt for føden, enkelte ble rammet av ulykke. I mange brev som ble sendt tilbake til Norge kan man lese om hjemlengsel.

Daniel Eliassen Berg sendte i 1884 et brev til skifteretten i Sunnfjord i forbindelse med booppgjøret etter faren. Han forteller over fire sider om sine vilkår i Norge før han emigrerte, og han forteller om forholdene i Amerika. Han klager over at han var alt for gammel da han drog over (han hadde vært såvidt over 30 ! - i følget i 1864 var det menn og kvinner på både 40 og 50 som drog). I brevet bad han skifteretten undersøke om han kunne få trettet farsbruket i Jølster tilbake på odel for en av sine barn - han ville hjem til Jølster igjen. Slik gikk det likevel ikke. Derimot vendte hans bror Elias hjem igjen. Om ham fortelles det at da han i spenning nådde Vassenden og fikk se utover Jølster igjen etter mer enn 40 år ute, ble han så skuffet at han ville snu tilbake til USA igjen.

Av de om lag 180 jølstringene som utvandret før 1875 kom tre til åflytte hjem til Norge igjen - Elias E. Berg, Jens P. Veitebergsbakke og kona Pernille. Jens og Pernille slo seg ned i Bergen etter hjemkomsten. Jens var politimann og skulle vel ha kunnet greid seg bra - men de må fortsatt ha følt uro i seg - og i 1879 utvandret de til Amerika på ny.

HVORFOR BLE IKKE UTVANDRINGEN FRA JØLSTER MER OMFATTENDE ?

I Jølster var det en lang tradisjon for utflytting. Gjennom siste del av 1600-tallet og hele 1700-tallet hadde en jevn strøm av utflyttere sørget for at folketallet i Jølster holdt seg på et stabilt nivå perioden gjennom. Vi regner med at 13-1400 jølstringer flyttet ut i løpet av 1700-tallet. Rundt halvparten av disse drog til Bergensområdet. Den andre halvparten bosatte seg i Ytre Sunnfjord.

Dette mønsteret endret seg like etter år 1800. Nå fulgte en periode med liten utflytting og betydelig folketilvekst i Jølster.

På 1830-tallet skulle det altså ha ligget vel tilrette for en betydelig utvandring fra Jølster som fra andre overbefolkede bygder på Vestlandet. Når så ikke skjedde har det nok sammenheng med at de gamle reisemålene - Bergen og ytre Sunnfjord - på ny gav muligheter for sysselsetting. Gjennom store deler av 1800-tallet ble flytting til Bergen og Ytre Sunnfjord derfor stående som gode alternativer til utvandring.

Når det samtidig ikke gikk så alt for bra med mange av jølstringene i Amerika, er det forståelig at det bare i perioder med store økonomiske problemer i Norge - som i 1860-årene og første del av 1880-årene -kunne bli omfattende utvandring fra Jølster.

I bygder der innenlandsk flytting ikke hadde samme tradisjon som i Jølster, kunne Amerika bli stående som den eneste muligheten.

BIOGRAFISKE OPPLYSNINGER OM JØLSTRINGER UTVANDRET 1836-1875.

1836:

Bendik Nilsen Fluge (døpt i Jølster 21. august 1808)

gift i Jølster 10. juni 1827 med Kristi Olsdatter Leirgrovbakke (døpt i Jølster 22. desember 1805)

Bendik var vervet soldat ved garnisonen i Bergen, bodde i 1833 på Kjønnen i Fana. I 1836 må familien ha kommet tilbake til Sunnfjord, da de har barnedåp i Førde juli 1836. Sønnen ble konfirmert i Førde i 1851. Bendik er ifølge skiftet etter faren i 1838 reist til Amerika to år før.

Bendik finnes ikke i USA ved 1850-tellingen. Men en nordmann med samme navn skal være død i Chicago i koleraen i 1848. Han var imidlertid gift i Amerika, og hadde barn der.

Barn:

Mads Johannes, født i Fana 26. april 1833.
Ole Mikal, født i Jølster/Førde 6. juli 1836 - konfirmert i Førde i 1851.

1860:

Nils Nilsen Håheim (døpt i Jølster 20. mai 1798)

Gift i Jølster 7. april 1822 med Anna Maria Jacobsdtr Ordal (døpt 24. juni 1798) Gardbruker i Jølster 1822-1851. Mistet garden på auksjon. Utvandret fra Bergen ca. 1860.  Nevnt i skiftet etter broren Ingebrigt i Jølster i 1873 - da er
det oppgitt at han hadde vært i Amerika i ti år, men at nærmere adresse var ukjent.

Vi har kildebelegg for utvandring kun for far og sønn, men må anta at også resten av familien reiste.

Barn:
1) Nicolaja (født 21. februar 1823)
2) Johanne (født 1. august 1826)
3) Nils (født 7. januar 1830) - utvandret fra Bergen 1860.
4) Gunnilde (født 2. mars 1834)
5) Britha (født 5. september 1836) til Bergen 1858
6) Ane Johanne (født 10. mai 1839
7) Ole (født 17. juni 1840) konfirmert i Kinn 1857, til Bergen 1860, emigrerte 5. mai 1860 med skipet "Norge" til Quebec.

Utvandret 1861:

Anders Torger Mosesen Såreimsbakke (født i Jølster 21. februar 1829, død i Grafton, Miner Co., S.D. 27. februar 1903)

Gift i Luster 24. juni 1854 med Aase Nilsdtr Sulheim (født i Lom 18. mai 1833, død 21. mars 1872 i Jefferson, Crawford Co.., Wis.)

Gift andre gang i Crawford Co.. 28. november 1872 med Karen Halvorsdatter Skjønsberg (født i Øyer 10. februar 1840, død i Miner Co., S.D. 20. september 1931).

Agronom, forpaktet Eide i Luster 1852-1861.

Barn:
1) Moses (født i Luster 20. juli 1855, død i Fargo, N.D. 1948
2) Anna Maria (28. august 1858 i Luster, d. Miner co 1938)
3) Nils (12. april 1860 i Luster, d. i Miner Co. 1931)

I Amerika fikk Anders ytterligere fem barn i første, og tre barn i andre ekteskap.

Anders bodde i Crawford Co.., Wis. 1861-1879, deretter i Flandreau, Moody Co., SD 1879-1882, og til sist i Grafton, Miner Co., SD.

Barn født i USA:
4) Knud, fd. 14. august 1862, død 4. oktober 1886
5) Mathias, fd. 28. januar 1865, død 3. januar 1917.
6) Anna, fd. 3. februar 1867, død 9. mars 1867.
7) Anna, fd. 5. april 1868, død 22. januar 1952.
8) Caroline, fd. 31. mars 1870, død 22. mai 1949.
9) Aletta, fd. 3. september 1873, 15. mars 1937
10) Anton Henry, fd. 2. juni 1876, død 5. september 1877.
11) Anton Henry, fd. 8. august 1878, død 16. desember 1928.

Utvandret 1862:

Bendik Mosesen Såreimsbakke (født i Jølster 1. juli 1824)

Gift i Jølster 23. juni 1844 med Brithe Eli Johannesdtr Sviddalsstøl (født i Jølster 15. oktober 1820)

Gardbruker på Hegrenes i Jølster til 1861. Manglende innbetaling av skatt 1858, 1859 og 1860.

Barn med ved utvandringen:

Moses (født i Jølster 31. desember 1846)
Moses Bendiksen ble gift i Lodi 1875 med Caroline, enke etter Knut Iversen Helgheim. I 1880 bodde familien ved Dekora, Columbia Co., Wis.

Johannes Gundersen Hjellbrekke (født i Jølster 11. november 1826, død i Utica, Crawford Co., Wis. 26. februar 1905)

Gift i Bergen 20. oktober 1850 med Anna Olsdatter Fuhr (født i Luster 19. juli 1827, død i Eau Claire, Wis. 6. oktober 1917)

Barn:
1) Nicoline Oleane (født i Bergen 1851, død 1933
2) Johan Christian (1853-1933)
3) Josephine Andrine (fd. i Bergen 8. september 1855, død i Crawford Co. 6. april 1918)
4) Gusta Caroline (fd. i Bergen 3. desember 1857, død i Eau Claire, Wis. 16. juli 1942)

I Amerika bodde familien hele tiden i Utica, Crawford Co., Wis. Ytterligere to barn er født i USA:
5) Olai Andreas,
6) Nella Christine,

Johannes var i Norge på besøk i 1890.

Johannes Ludvig Olsen Nedrebø (født i Jølster 13. august 1841)

Ugift. Pionerfarmer ved Elbou Lake, Minnesota. Hjemme på besøk i Norge i 1912, var syk ved reisen tilbake til Amerika, døde sannsynligvis i Chicago samme år. Boet etter ham ble gjort til gjenstand for en langvarig rettsstrid, som først i 1932 ble avsluttet ved Bergen byrett.

Utvandret 1863:

Sjur Olsen Gjesdal (født i Jølster 4. september 1826)
Gift i Jølster 29. juni 1845 med Emmerentze Andrea Johannesdtr Ålhus (født 10. januar 1826). Gardbruker i Gjesdal, Jølster til 1863. Innførselsforretning 1862. Familien bodde først i Winneshiek county Iowa (Orleans township ?), flyttet ca. 1879 til Colton, Minnehaha county, SD.

Barn som utvandret:
2) Johannes Bendix (født 10. oktober 1849)
3) Oline (født 18. april 1852)
4) Johannes (født 28. juni 1855)
5) Hans Andreas (født 12. april 1858)
6) Sjur (født 27. juni 1861)

En datter, den eldste - 1) Andrea (1847-1915) - ble igjen i Jølster og gift og bosatt i Sandal, Jølster i "Midttunet".

Johannes Bendik var gift med Maria (født 1859). De var farmere i Buffalo township, Minnehaha Co., SD.

Barn:
1) Emma, født i Iowa 1878
2) Synneve Matilda, født i oktober 1879 i SD
3) Ida Oline, fd. 1886
4) Minda Josephine, fd. 1888 Johannes var gift med Britha.

Johannes (født 1855) var gift
Barn:
1) Elmer Oliver, fd. 28. juni 1890
2) Anne Sophie, fd. 18. desember 1891
3) Emma Elise, fd. 28. september 1894
4) Anne Marie, fd. 8. februar 1898
5) Helmer Emil, fd. 15. september 1901
6) Josie Bertine, fd. 15. august 1903
7) Mabel Caroline, fd. 24. juni 1906

Hans giftet seg med Andrea Johannesdatter Ordal (født i Jølster 20. september 1863, utvandret 1880, død 6. august 1922).

Barn:
1) Marthe Maria, født 16. september 1888, død 9. februar 1920
2) Amanda Cecilia, fd. 21. september 1893
3) Jeremias, fd. 1897, død 1904
4) Selma Oleanna, fd. 24.12.1898, død 1904
5) Selma, fd. 1901, død 1904
6) Judith Ovidia, fd. 13. januar 1907
7) Alida Henrietta, fd. 13. september 1909

Sjur og Johannes var på besøk i Norge i 1914.

Utvandret 1864:

Ole Crispinus Knutsen Grevstad (født i Jølster 25. september 1836, død i Bode, Humboldt Co., Iowa 1918)

Lærer. Gift i Painted Creek 1872 med Gubjør Olsdtr. (født i Nordre Land 14. mars 1841). Bosatt i Painted Creek, Allamakkee Co, Iowa 1866-1882, deretter i Bode, Humboldt Co., Iowa til sin død. "Justice of peace" i Bode.

Barn:
1) Anne Julia, fd. 1. juli 1873, død 25. april 1895
2) Daniel, fd. 9. mars 1878
3) Oscar Koren, fd. 10. april 1883

Hans Tollefsen Veiteberg (født i Jølster 14. juli 1819, død i Colton, SD 4. mars 1911)

Gift i Jølster 25. juni 1843 med Oline Martha Olsdatter Ordal (født i Jølster 28. februar 1824, død i Colton, SD 10. juli 1907).

Gardbruker på Veiteberg

Barn:
1) Johanne Oline (født 1. april 1846)
2) Tollef (født 17. februar 1855-1932)
3) Danelle (født 8. juni 1857)
4) Helene Andrea (født 6. juli 1859-1951)
5) Oline (født 2. juni 1862-4. juni 1905)
I USA fikk de en sønn til:
6) Johannes - født i oktober 1865.

Familien bodde i Orleans township ved Decorah, Winneshiek county, Iowa til 1874, da familien brøt opp og drog til Inavale Precinct, Webster Co., helt syd i Nebraska. Slo seg ned på sin nye farm 15. oktober 1874. Bodde der ved den lokale folketellingen i 1885. Flyttet til Colton, SD ca. 1890, men solgte farmen i Nebraska først i 1902. Da de solgte bodde de i Lake Co., SD.

I 1914 var Tollef på besøk i Norge.

Tollef og Johanne Tollefsen fikk følgende barn:
1) Mamie, født i juni 1887, gift med Martin Tufteland, flyttet til Sacramento, California etter ektemannens død 20. juni 1960. I live i 1975.
2) Henry Christian, fd. 20. mars 1892, gift med Belvina, bodde ved Colton, døde i Madison, SD 21. september 1974.
3) Oline Josephine, fd. 29. november 1895
4) Anna Massey, fd. i september 1899

Johanne Oline sendte under navnet Johanne Hanson hjem et fotografi ca. 1900 fra Madison, SD. med portrett av seg selv og sine fire døtre og tre sønner. Johanne Oline var blitt gift i Iowa med Askel Hanson, og bodde i 1880 i Madison township, Winnishiek, Iowa, men var i 1885 bosatt i Buffalo Precinct, Franklin Co. Nebraska. Etter at mannen døde, flyttet hun med sine sju gjenlevende barn til Madison i Syd-Dakota. Barn:
1) Theodore (fd. ca. 1876), døde i Nebraska som barn.
2) Lena (fd. ca. 1878), gift med Ole Bergman, bosatt i Nebraska.
3) Mary (fd. ca. 1880), bodde i Syd-Dakota, ugift.
4) Hans (født ca. 1882), døde 23. april 1968 i Madison, SD. Gift med Emma Nashum.
5) Emma (fd. ca. 1884), gift med Carl Sather, døde i Madison, SD.
6) Anna (fd. ca. 1886), gift med Carl Morgan, døde i SD
7) Albert (fd. ca. 1888), bodde i SD.
8) Theodore (fd. ca. 1890), bodde i SD.

Danille ble oppkalt i 1895 - og er trolig død i Nebraska like før dette tidspunktet. Hun skal ha vært gift med en med etternavn Cloud. (T. D. Cloud var en av pionerene i Campbell, Nebraska.) Familien kjenner ikke nærmere til henne - så hun har rimeligvis ikke hatt etterkommere.

Helene (1859-1951) ble gift 8. januar 1882 i Franklin county, Nebraska med Andrew Erickson (født i Kongsvinger 12. oktober 1855, død i Campbell, Nebraska 10. november 1933). De fikk seks barn:
1) Edwin, fd. 22. september 1883. Gift 1908 med Marie Bowers. Var i live i 1975. Han bodde da i Maywood, Nebraska. Fem barn: Lois, Charles, Henry, Lucille, Ruth.
2) Henry, fd. 23. oktober 1885. Tok handelsutdannelse, og var i flere år reisende salgsmann for tømmerselskaper. I 1911 kom han hjem til Campbell, Nebraska, og ble da styrer for selskapet faren hadde startet ("Citizen's Lumber Company") og fortsatyte i den stillingen i 50 år. Gift 12. september 1916 med Hazel Vivian South (døde 6. juni 1968). To barn, men begge døde som spebarn. Henry døde i desember 1976. Han bodde da i Campbell, Nebraska.
3) Bertha Carolina, fd. 26. juli 1887, døde 28. april 1972. Gift med Carl L. Lindgren (som døde 14. juli 1956). To barn: Ruth, gift Brunke, og Charles.
4) Tillie Olena, fd. 7. april 1889. Gift med Alfonse W. Gagnon (som døde 2. februar 1924 i Rochester, Minnesota). Hadde en sønn Dale Odell Gagnon (som døde 14. april 1974). Tillie bodde i 1975 hos sin slektning Jerry Gilliland, i Phoenix, Arizona.
5) Emma Louise, fd. 27. oktober 1891, døde 17. mars 1975 i Campbell, Nebraska. Gift med Frank G. Abel. Ingen barn.
6) Anna Marie, fd. 15. august 1893, døde 3. april 1966. Var gift to ganger, først med Glesnor Christlieb, som hun hadde et barn med. Ble skilt og drog til California, der hun ble gift med Lou H. Tammen.

Olina ble gift 16. desember 1882 i Soldier, Iowa med Nils C. Nelson (fd. 6. mars 1855 i Nordre Land, Oppland, død 18. juli 1917 i Ute, Iowa). Olina døde 4. juni 1905 i Ute, Iowa. I ekteskapet med Nils C. Nelson hadde Olina 12 barn:
1) Gutt, fd. og død 22. juli 1883
2) Christian, fd. 14. mai 1884, døde 14. august 1964 i Denison, Iowa. Gift med Ida Rye.
3) Henry Olaus, fd. 14. mai 1884, døde i Soldier, Iowa 10. mai 1910
4) Carl Edwin, fd. 20. november 1887, døde 18. mai 1972 i Dunlap, Iowa. Gift med Elle E. Millard.
5) Matilda Olena, fd. 9. oktober 1889, døde 22. august 1963 i Madison, SD. Gift med A.A. Fuller.
6) Josephine Bertha, fd. 13. oktober 1891. Gift med A.A. Kelly.
7) Albert Theodore, fd. 17. november 1893, døde 12. mars 1981 i McHenry, Illinois. Gift 25. september 1929 med Helen Agnes Henry.
8) Della Helena, fd. 15. november 1895, død 23. januar 1981 i Red Cloud, Nebraska. Gift Hermanson.
9) Jesse Clarence, fd. 2. september 1897, død i Camp Dix, New Jersey.
10) Joseph Salmer, fd. 29. januar 1900, døde 18. juni 1961 i Chicago, Illinois. Gift to ganger: 1) Sylvia, 2) Marie.
11) Grace, fd. 13. juli 1902, døde ved Grand Junction, Colorado 14. september 1969.
12) Ella Marie, fd. 22. juli 1904, døde i 1987 ved Lake Zurich, Illinois. Gift med K.V. Anderson.

Johannes Nilsen Myklebust (døpt i Jølster 5. november 1816)

Gift 3. juni 1838 med Emmerentze Anne Sørensdtr Åsen (døpt 11. oktober 1815) Gardbruker på Myklebust i Jølster.

Barn:
1) Nils Ole (30. august 1839)
2) Brite Gjertrud (8. januar 1846)
3) Elisabet Lucie (27. november 1848)
4) Syneve Andrea (10. mai 1852)
5) Anders Ludvig (14. desember 1854)
6) Ludvig Ivar (født 24. september 1857, død 21. juli 1864)

Familien var framme i Scandinavia, Waupaca Co., Wis. seinest i juli 1864, da sønnen Ludvig ble gravlagt der.

Nils Ole var i 1885 bosatt i Nidaros, Oter Tail Co., Minn.

Brite Gjertrud ble gift 31. desember 1867 med Johannes Olsen Ordal (født i Jølster , utvandret 1864). Til Pope Co., Minn. Brite må være død ca. 1871, Johannes gift som enkemann i 1872. Brite hadde to barn.

Syneve Andrea giftet seg 6. mai 1872 med Hans Christiansen (fd. 1852).

Andreas (=Anders Ludvig ?) Myklebust hadde døpt tvillinger i Scandinavia i mars 1885, han bodde sannsynligvis i Iola, Waupaca Co.

Gunder Hansen Slåtten (født i Jølster 22. august 1823)

Gift i Jølster 3. juni 1849 med Mari Rasmusdtr Flatjord (født 21. februar 1825).

Etter giftermålet innerster på Slåtten, husmannsfolk på Ospehaug.

Barn:
1) Helene Andrea (1. oktober 1849)
2) Peder Andreas (2. april 1851)
3) Andreas Nils (22. februar 1853)
4) Gunder (15. august 1855)
5) Johannes (18. juni 1859)
6) Oleanna (11. desember 1862)

Kom til Scandinavia. Hadde tre barn til dåpen der:
7) Rachel (7. februar 1866, død 5. mai 1866)
8) Oluf (17. januar 1867)
9) Rosine Marie (17. januar 1867)

I 1880 var familien bosatt i St. Lawrence township, Waupaca Co.
Peder Andreas ble gift 23. april 1877 med Inglaug Knutsdtr.

Gunder var i 1910 bosatt ved Garnes, Red Lake Co., Minn.

Haldor Hansen Slåtten (født i Jølster

Gift i Jølster 30. juni 1850 med Elisabeth Bendiksdatter Øvrebø (født 20. desember 1826)

Gardbruker

Barn:
1) Christiane Marthe (25. februar 1853)
2) Hans (20. april 1855)
3) Pernille (3. september 1858)
4) Bergitte (30. juli 1861)

Bosatte seg ved Lodi (Run Creek), Columbia Co. Fikk to barn i USA:
5) David (27. april 1871)
6) Henry (14. september 1875)

I 1880 bodde familien i Dekora Township, Columbia Co., Wis. Da var bare de to yngste sønnene hjemme, mens døtrene var tjenere i Arlington.

Bergitte ble gift 6. april 1885 med Haldor Markus Knutsen (født i Kragerø 1856) - han var farmer i Ashland, Wis.

Knut Iversen Helgheim (1826, død ca. 1873)

Gift med Caroline Larsdtr Frøysland (født i Førde 1826, død 2. februar 1915 i Dekora, Wis.)

Gardbruker på Helgheim.

Barn:
1) Lars (født 14. februar 1849, død 1917)
2) Ludvig (født 30. mai 1853, død 10. mai 1881)
3) Johanne (født 26. mars 1856, død 30. august 1914)
4) Gabriel (født 30. mars 1859, død 1893)
5) Nils (født 23. april 1862, død 1937)

Barn født i USA:
6) Susane Kathrine (fd. 30. juni 1865, død 1910)
7) Karl (fd. 15. oktober 1867, død april 1943)
8) Nella (fd. 1. juli 1871, død 13. okt. 1962)

Knut Iversen skal ha vært drikkfeldig, og etter at Chicago brente forlot han familien og drog dit som tømmermann. Der ble han syk -angivelig av "whiskey fever", og døde, uten at familien fikk vite hvor han var gravlagt. I familien blir det gitt flere versjoner av denne historien.

Caroline ble gjengift i Lodi 1875 med jølstringen Moses Bendiksen, i 1880 bodde de ved Dekora, Columbia Co., Wis.

Av barna forble Ludvik og Nils ugifte, mens de øvrige fikk familie:
Lars var gift med Johanna Brenneman, 9 barn født 1882-1900.
Johanna ble gift 13. desember 1876 i Lodi med Albert Downey. De fikk 2 barn.
Gabriel ble gift med Bertha Peterson, og fikk 6 barn.
Susane (Susie) ble gift med M. Lewis Wheeler, og fikk 2 barn.
Karl (Charles) ble gift i Brookings, SD i november 1901 med Nary Scheie. De fikk 7 barn mellom 1902 og 1916.
Nellie ble gift med Maurice Youngs, og fikk ett barn i 1893.

Abraham Sakkariasen Berg (døpt i Jølster 10. januar 1813, død i Ellandale, Minn. ca. 1878)

Gift i Jølster 8. juni 1845 med Nicolaia Nilsdatter Løset (født 3. mars 1823, død 1899)

Gardbruker Berg Barn:
1) Danella Bergitte (født 30. januar 1846, død 1925)
2) Tornelle (født 17. august 1847, død 1879)
3) Sønneve Johanne (født 6. juli 1850, død 1878)
4) Nils (født 26. mars 1853)
5) Sakkarias (født 8. juni 1855)
6) Johanne Andrea (født 26. april 1858)
7) Andreas (født 18. januar 1860)
8) Andrea Danelle (født 28. september 1863)

Familien slo seg ned på Bonnett Prairie, Columbia Co., Wis. og bodde der til ca. 1870. Flyttet da vest til Ellandale, Steele Co., Wis.

Danella Bergitte ble gift ca. 1868 med Hans Johannesen Nedreli fra Aurland (i USA Lee), bosatte seg i Berlin, Steele co, Minn.

Barn:
1) Karen Johanne, fd. 9. november 1870
2) Anna, fd. 19. august 1872
3) Johanna, fd. 24. mai 1874
4) Nilla, fd. 29. april 1876
5) Sina Andrine, fd. 20. januar 1877
6) Johannes, fd. 15. november 1879
) Andrea, fd. 19. september 1881
8) Hans Theodor, fd. 4. mai 1883

Tornelle gift i Arlington 18. mars 1869 med jølstringen Anders Erik Bendiksen Øvrebø, bosatt ved Albert Lea, seinere Berlin, Steele Co., Minn.

Nils Berg ble gift ca. 1877 med Ingeborg Bottolfsdtr (fra Kvam, Aurland ?). Ved folketellingen 1880 bosatt i Bath township, Freeborn co., Minn. under navnet Nils A. Berg.
Barn:
1) Anne Karine, fd. 12. november 1878
2) Sivert Johan, fd. 12. september 1880
3) Botolf, fd. 27. oktober 1882
4) Nils Theodor, fd. 26. september 1884
5) Carl, fd. 26. januar 1887
6) Martin, fd. 15. august 1890
7) Christine, fd. 14. august 1891

Sakkarias Berg ble gift 24. februar 1878 med Martha Bottolfsdtr.(født 12. januar 1855 Kvam i Aurland). Ved folketellingen 1880 bosatt i Bath township, Freeborn co., Minn. under navnet Sever A. Berg.

Barn:
1) Andrea, fd. 8. juli 1879
2) Thilda Marie, fd. 13. juni 1881
3) Thilda Marie, fd. 16. august 1884
4) Alfred Julius, fd. 28. mai 1886
5) Carl Benjamin, fd. 6. september 1888

Andreas Berg ble gift i 1880 med Ingeborg Marie Ellingsdtr Urdal (fra Aurland).

Barn:
1) Edvin, fd. 1881
2) Nils Martinus, fd. 17. september 1882
3) Albert Theodor, fd. 14. mai 1884
4) Henry, fd. 30. mars 1887
5) Martha Louise, fd. 5. november 1888
6) Arnold, fd. 27. juli 1890
7) Ida Agnes, fd. 6. november 1892
8) Louis, fd. 17. mars 1893
9) Enok Nikolai, fd. 6. november 1894
10) Mabel Severine, fd. 5. september 1898
11) Emilie Sophie, fd. 19. januar 1901
12) Bennet Julian, fd. 7. november 1903

Synnøve Berg døde ugift i 1878 - med Jens Andersen hadde hun sønnen:
1) Andreas, fd. 29. juli 1873

Johanne Berg fikk to barn før hun ble gift:
1) Alfred, fd. 3. mars 1879 (med Ole Bottolfsen)
2) Thilda Andrea, fd. 3. september 1882 (faren unevnt)

Andreas Berg ble boende i Ellandale, mens Nils, Sakkarias og Johanne Andrea flyttet til Nord-Dakota på 1890-tallet. Johanne ble gift Flatland.

Anders Andersen Fonn (født 20. januar 1830)

Gift i Jølster 27. juni 1858 med Marte Ellingsdatter Veitebergsbakke (født 18. september 1835)

Barn:
1) Andreas (født 30. april 1861)
2) Elling (født 2. desember 1862)

I USA fikk de minst fem barn til:
3) Anne (født 1865 i Wisconsin)
4) Syver (født i 1868 i Wisconsin)
5) Albert (død ca. 1879)
6) Lena (født ca. 1870 i Iowa)
7) Lovise (født ca. 1874 i Iowa)

Familien må ha bodd i Wisconsin 1864-1868, deretter i Iowa. De to eldste sønnene ble konfirmert i Bode, Humboldt Co., Iowa i 1879. Ved folketellingen 1880 var familien bosatt i Cresco, Kossuth Co., Iowa. Cresco ligger like nord for Bode, så familien kan godt ha bodd i Cresco og søkt kirke i Bode.

Elias Steffensen Fugle (født i Jølster 1833, død i Scandinavia 18. juli 1910).

Gift i Jølster 12. april 1863 med Agate Olsdtr Kjøsnes (født i Jølster 10. juni 1840, død i Scandinavia 1. august 1865).

Husmann.

Barn:
1) Samuel (17. april 1863, er trolig død på reisen til USA)

Familien slo seg ned i Scandinavia, Waupaca Co., Wisconsin.

I USA fikk de en datter:
2) Sophie Malene (født 21. juni 1865, død 17. september 1865)
Elias ble gjengift 2. april 1866 med Ingeborg Crispinusdatter (fd. Jølster 1838, død i Scandinavia 5. august 1915). De ble boende i Scandinavia livet ut. Elias og Ingeborg fikk følgende barn:
3) Anne Marie Sophie (født 28. desember 1866)
4) Elling Olavus (født 23. oktober 1868)
5) Carl Bertinus (født 10. april 1873, død 3. oktober 1883)
6) Knud Martinus (født 2. juni 1875)
7) Lewis (født 20. mars 1877)
8) Petter (født 1879, død 2. oktober 1883)
9) Otto Edvin (født 20. februar 1882)

Tollef Olsen Strand (født i Jølster 18. mai 1827)

Gift i Jølster 2. juli 1848 med Anne Marie Andersdtr (1812)

Gardbruker

Barn:
1) Ingeborg (1850 i Bergen)
2) Ole (18. august 1852)
3) Anders Olai (15. mars 1856)

Familien slo seg ned på Bonnett Prairie, Columbia Co., Wis.

Ved skiftet etter Anne Maries søster Berte i Bergen i 1875 ble det lagt fram erklæring fra Tollef Olsen, som da bodde i Estherville, Emmet Co., Iowa. Postadressen var New Bergen.

Ved dødsfallene til foreldrene hans 1884/1885 er det sagt at sønnen var i USA - ingen adresse er oppgitt. Ved folketellingen i 1880 finner vi bare Ole Tollefsen Strand i Emmet Co, Iowa. Han var farmer i Twelve Mile township, var gift med Gunhild, født i Norge 1852, og de hadde to barn:
1) Julia, fd 1875 i Iowa
2) Tollef, fd 1878 i Iowa
 

Peder Monsen Dvergsdal (født 18. desember 1819, død 1912)

Gift i Jølster 21. mars 1846 med Elisabeth Nilsdtr (født 9. oktober 1823, død 1900)

Gardbruker Dvergsdal i Jølster -1864. Manglende innbetaling av skatt 1861, 1862 og 1863.  Bosatt Milan ("Melland"), Malma P.O., Dekalb Co., Illinois i 1868-71, seinere adresse Shabbona, Dekalb Co., Illinois (til 1893), til sist i Lee, Lee Co, Illinois. Peder skal ha bodd sine siste år hos sønnen Johannes i Ellensburg, MN.

Barn:
1) Johanne Marie (7. november 1846)
2) Peder Johan (10. april 1849)
3) Marie (28. mars 1852)
4) Nicoline (26. mai 1857)
5) Johannes (21. februar 1860)
6) Johan (27. januar 1863), i USA kalt James, døde 1891

Ved folketellingen 1880 står Peter Munson oppført som farmer i Milan, Dekalb County, Illinois, med kone Elizabeth, og to hjemmeværende sønner John P., 20, og James, 17 år.

Johanne Marie (1846-1911) giftet seg med svensken Mathias Anderson (1833-1905). De fikk seg farm i Big Spring, Shelby County, Illinois. Der var de ved folketellingen 1880. De fikk barna:
Josephine Andrina (død før 1880)
Charles Edward Anderson (1869-1949), gift med Dollie Murtle Beck (1881-1960), 2 barn
Johan Peder (død før 1880)
Josephine Elisabeth (1875-1954), gift med Franklin Joy Niswonger (1870-1932)
Johan Oscar Anderson (1877-1895)
Perry Franklin Anderson (født september 1879-1975), gift med Edith Foster (1882-1931), 6 barn
Winifred Anderson (1882-1962), gift med Ora Beals (1888-1932), 3 barn
Clara Alice (1887-1920), gift med Robert Elam (1885-1954), 2 barn

Peder Johan (1847-1940) var musiker. Han var gift med Charlotte Peterson.

Marie (1852) giftet seg med engelskmannen Fredrich Challand (1844-). De drev farm i Milan, Dekalb County, Illinois. De fikk barna:
Eveline Challand (1876-)
Alice J. Challand (1878-), 5 barn
Henry P. Challand (1879-), 5 barn
Sanford Challand, 4 barn
Charlie Challand, 3 barn
Emma Challand
Clarence Challand

Nicoline (1857) giftet seg med M. Botton

Johannes (1860-1928) tok Ph. D. ved Yale i 1893, ble Dr. of Science i Chicago 1897, og var professor i zoologi ved universitetet i Ellensburg, Minnesota. Han besøkte
Jølster i 1910. Han var gift med Sophia Mikkelsen (død 1944). Ingen barn.
 
 

Bendik Mosesen Såreimsbakke (født i Jølster 1. juli 1824)

Gift i Jølster 23. juni 1844 med Brithe Eli Johannesdtr Sviddalsstøl (født i Jølster 15. oktober 1820) Gardbruker på Hegrenes i Jølster.

Barn:
1) Moses (født i Jølster 31. desember 1846)
2) Danelle (16. september 1849)
3) Ane (23. mai 1852)
4) Johanne Thaline (13. mars 1855)
5) Synneve Oline (15. april 1857)
6) Marthe (14. mai 1860)

Oline Synnøve Pedersdatter Erikstad (1827)
Slo seg ned i Scandinavia, Waupaca Co., Wis. Gift i Scandinavia 12. juli 1869 med enkemann Peder Olsen Iverslien (født i Gausdal 1812). I 1880 bodde hun i Helvetia township, Waupaca Co. Hun var da enke, og bodde i huset til stesønnen Peter Iverslien (fd. 1845).

Oline Knutsdatter Myklebust (født 14. september 1833)
Slo seg ned i Scandinavia. Gift i Scandinavia 8. desember 1870 med Ole Andersen (Berge).
Nevnt i skiftet etter moren i 1895, da enke med adresse Waupaca PO. En datter:

Johannes Olsen Ordal (født i Jølster 24. oktober 1842)

Ifølge militærrullen er han utvandret i april 1864. Gift i Scandinavia 31. desember 1867 med Brite Johannesdtr Myklebust (født i Jølster 1845, utv. 1864). Bosatt ved Lake Johannah, Pope County, Minnesota.
Gift annen gang 9. desember 1872 med Siri Johannesdtr Feigum (fd. 19. november 1835, død 30. mai 1909) fra Luster. Ingen barn i annet ekteskap.

Barn:

1) John, fd. 1869 i Minnesota
2) Betsy, fd. 1871 i Minnesota

Jens Bendiksen Juklestad (15. januar 1842 på Svidalsnes)

flyttet til Bergen 1861, emigrerte i april 1864 med skipet "Victor Emmanuel". Tok Benson som slektsnavn i USA.

Gift i Christiania, ved Westby på Coon Prairie, Crawford Co., Wis. 13. april 1883 med danskfødte Christine Madsen (født 1865, datter av Nils og Helene Madsen.)

Barn:

1) Alfred Nordal Bernhard, fd. 1. september 1883
2) Josephine Berthine, fd. 27. november 1887

Johannes Rasmus Iversen Søgnesand (født 2. mars 1841, død 24. mai 1908.) Han flyttet til Bergen 1861.

Slo seg ned ved Utica, Crawford Co.., Wis.  Skal ha vært i Norge på besøk i 1874.
ift i Sterling på West Prairie, Crawford Co.., Wisconsin 8. mai 1869 med Marte Olsdatter (fra Bruland i Førde, født i Førde 23. april 1852, død i Wis. 28.november 1925).

Barn:

1) Ragnilda, fd. 23. mars 1870, død 9.6.1924.
2) Synnøve, fd. 26. april 1871, død 17.7.1936, gift med jølstringen Johannes Bertel Rasmussen Veiteberg i Utica 16. november 1897. Han utvandret i 1891.
3) Sigrid, fd. 2. november 1873, død 3.9.1950, gift med jølstringen John Sægrov (18.3.1862-13.8.1914).
4) Ole, fd. 21. oktober 1875, død 16.10.1959
5) Iver, fd. 22. desember 1877, død 4.3.1942
6) Marie, fd. 9. august 1880, død 1.12.1949, gift med n.n. Saarheim (død 16.11.1940)
7) Johanna, fd. 19. november 1882, død 9.1.1942
8) Sofia, fd. 3. mars 1885, død 23.2.1936, gift med jølstringen Nikolai Hansen Søgnesand (2.1.1887-20.4.1962). Tre barn. Bosatt i Minneapolis.
9) Martha, fd. 10. oktober 1888, død 14.11.1984, gift med John Hoppe (1888-1951)

Peder Samuel Eriksen Bevring (født 21. mars 1845)
Ukjent skjebne.

Danille Andersdatter Strand (født 1. mars 1820)
Bodde hos søsteren Anne Marie Andersdatter i Estherville, Emmett Co., Iowa i 1875. Fraskrev seg da arv etter søsteren Berte i Bergen.

Nils Moses Olsen Huus (født 3. januar 1845)
Ukjent skjebne.

Ole Andersen Myklebust (født 14. januar 1838)
Han slo seg ned i Minnesota, og var der fram til 1872. Han drog da tilbake til Jølster. I 1875 giftet han seg med Oline Pedersdatter og overtok da gnr. 37/9 Olatunet på Myklebust. Han døde i 1926.

Oline Jakopsdatter Aalhus (født 20. april 1831)
Ukjent skjebne.

Daniel Larsen Kjøsnes (1798) Baker i Flekkefjord i noen år, utvandret fra Bergen.

Johannes Nilsen Hammer (født 25. september 1843).

Utvandret 1865:

Hans Hansen Helgheim (født i Jølster 25. mars 1835, død i Gardner, Cass Co., ND )

Gift i Jølster 14. juni 1857 med Johanne Oline Crispinusdatter Hegrenes (født i Jølster 28. oktober 1832, død i Gardner, Cass co, ND)

Gardbrukere på Helgheim i Jølster. Manglende innbetaling av skatt i 1861,1862 og 1864. Seilte Bergen-Quebec i april 1865 med "Helena".

Barn:

1) Helene Severine (3. januar 1858)
2) Johanne (24. november 1859)
3) Else (7. juli 1861)
4) Johannes Christen (17. april 1863)
5) Bendik (15. januar 1865)

Bosatte seg i Lodi (Run Creek), bodde der til 1879, flyttet så til Gardner, Cass Co. ND.

Barn i USA:
6) Nils, fd. 8. desember 1866
7) Joseph, fd. 5. oktober 1868
8) Louisa, fd. 1870
9) Nille, fd. 9. november 1872
10) Henrik Jens, fd. 20. oktober 1874

Johannes Christen giftet seg 9. januar 1894 med Julia W. Hovden (født 1. april 1870 i Freeborn Co., Minn.)

Barn:
1) Johanne Agneline, fd. 16. oktober 1894
2) Eunice Rebecka, fd. 6. juni 1896
3) Hazel Viola, fd. 2. august 1898
4) William Henry, fd. 18. juli 1900
5) Elvin Nicolas, fd. 17. august 1902
6) Josef Orlov, fd. 4. september 1904
7) Janette Louise, fd. 13. februar 1907
8) George Howard, fd. 18. juli 1912
9) Norman Edgar, fd. 11. mars 1915

Bendik Hansen giftet seg med Dina Julie, de bodde ved Gardner, ND og fikk følgende barn:

1) Harald Martinus, fd. 20. april 1896
2) Paul Josef, fd. 28. september 1897
3) Jennie Inger Karoline, fd. 17. september 1899
4) Bernhard David, fd. 22. januar 1901
5) Einar Norris, fd. 31. august 1903
6) Leonard Thomas, fd. 21. januar 1905
7) Agnes Hilda Josefine, fd. 28. april 1908
8) Ivar Clarence, fd. fd. 6. juni 1910
9) Robert William, fd. 23. september 1912
10) Howard Joel, fd. 21. januar 1915

Anne Marie Hansdatter Helgheim (født 22. mai 1843)

Seilte sammen med broren Hans fra Bergen 1. mai 1865 med "Helene", og ankom Quebec 14. juni. Har nok bodd sammen med broren først i Lodi, Wis., og seinere ved Gardener, Fargo, ND. Foto av henne fra Fargo, ND ca. 1880.

Moses Johannesen (født på Bjørset 15. mars 1843) Konfirmert i Kinn 1860, utvandringsattest fra Kinn 5. april 1865.

Er ikke registrert i Sunnfjord ved folketellingen 1865, hjemvendt før 1874. Gift i Kinn 7. juni 1874 med Kristine Marthine Judithe Salomonsdtr (fd. 4. april 1852). I 1875 fisker på Lien, Kinn.

Utvandret 1866:

Andreas Marthinus Ludvig Nilsen Løset (født 7. april 1826-1896)
Gift i Jølster 17. juni 1849 med Anne Marie Andersdtr Leirgrovbakke (født 23. februar 1824)
Gardbruker Løset i Jølster 1849-1863, Holsen i Førde 1864-1866. Innførselsforretning i 1862.
Utvandret fra Bergen med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år.

Barn:
1) Marthe Severine (4. november 1849)
2) Nils (3. september 1852)
3) Ole Andreas (14. september 1855)
4) Ole Nils (23. juni 1858-1934)
5) Andrea Tornelle (24. juli 1861- 9. mai 1882)
6) Karl (i Førde 2. april 1864)

Barn født i USA:
7) Andreas, fd. 1868
8) Martin, fd. 23. mars 1870

I 1880 bosatt i Otsego, Columbia Co., Wis.

Marthe Severine ble gift 1. desember 1875 med John Johnsen Fromdal (født i Otsego, Wisconsin 1850).

Barn:
1) Johan Adolph, fd. 12. mars 1876
2) William C., fd. mai 1880

Ole Løset (født 1858-1934) ble gift 21. september 1884 med Josefine Nilsdatter Leknes (født i Førde 1861 av foreldre fra Jølster- død 25. mai 1947). De brøt opp i 1889 fra Yellow Medicine Co., Minnesota, og drog vestover til Welsh Co., hvor de fikk seg land i området ved Fairdale. De overvintret der i jordhytte, men tørke og andre vansker gjorde at de etter et år brøt opp på ny, og fortsatte vestover til Bentru township. De kom fram til Grand Forks 22. juli 1890, og begynte dagen etter å sette opp hus. Barn: Andrew, Mary, Jeanette, Oline, Bertine, Annie, Olander, Nora, Roy John, Martin og Alfred.

Sjur Bendik Bendiksen Øvrebø (født i Jølster 5. mars 1848-1911)
Bosatt i Arlington i 1869. Flyttet siden til Walsh Co., ND der han var bankier. Døde i 1911. Gift med Marta Omundsdatter Vambem fra Ulvik. Ingen barn. Han etterlot seg en stor formue til fordeling på slektningene i USA og Norge.

Anders Moses Nilsen Øvrebø (født 28. juli 1831)
Gift i Jølster 24. juni 1860 med Anne Marie Sørensdtr Øvrebø (5. januar 1839, død før 1902.) Utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år.

Barn:
1) Nils Simon (19. desember 1860)
2) Søren (6. oktober 1864)

I USA født:
3) Rakel (død før 1902 - etterlot to barn: Al Georg Larson, fd. 1893 og Aldine Mary Larson, fd. 1. september 1890, begge barna bosatt i Tigerton.)

Familien bosatte seg i Tigerton, Shawano Co., Wis.

Jens Nilsen Øvrebø (født 25. juli 1838) Gift i Amerika med Gjertrud Rasmusdatter Eikås (født i Jølster , utvandret 1883).
Utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år. Bosatt i Tigerton, Shawano Co., Wis - i 1897 oppgitt å bo i Town of Fairbanks, Shawano Co.

Johannes Andreas Heljesen Øvrebø (født 31. desember 1833) Ved skiftet etter moren (1871) oppgitt å være bosatt i Wisconsin. Utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år.

Ludvig Sørensen Øvrebø (3. mars 1845)
flyttet til Bergen ved påsketider 1864. Skal være drept i Milwaukee av tramps (sannsynligvis etter 1902, da han er nevnt i skiftet etter moren 1902).

Johannes Crispinusen Hegrenes (født i Jølster 1839)
Bosatt ved Lodi i 1867 - skal være død tidlig uten etterkommere. Utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år.

Elling Steffensen Solheim (1839)
Utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år.

Nils Nilsen Myklebust (født i Jølster 21. juni 1826-1896)
Gift i Bergen 1849 med Johanne Andersdatter Nedrebø (født i Jølster 17. mars 1826-24. juli 1911). Søskenebarn.
Gardbrukere Leknes i Vevring, Førde.

Utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år. Fikk utflyttingsattester først i 1867.

Barn:
1) Nikoline (født 1851 i Bergen- død 6. august 1896 ved Hanley Falls, Minnesota) Ugift.
2) Ludvig Johannes (født i Førde 7. november 1853- død 10. juli 1931 i Hanley Falls) giftet seg 8. juli 1883 med Maria Haraldson. Mange barn.
3) Marite Johane (født i F. 24. mars 1856) Må være den "mrs. A. G. Lovas" i Seequamish, Washington, som nevnes i dødsannonsen til broren i 1931.
4) Bendix Rasmus (født i F. 17. april 1858)
5) Christopher Olaus (født i F. 27. mars 1860) Var gift med Sarah, og bodde i 1931 i Poulsbo, Washington.
6) Josephine Marie (født i F. 14. august 1862-døde 25. mai 1947) Gift med Ole A. Nelson (Løset).
7) Bertel Johannes (født i F. 2. januar 1865)

Familien skal ha bodd i Michigan det første året, men bodde i Lodi, Columbia Co., Wis. i 1868 - og flyttet våren 1872 vest til Minnesota, og bodde der ved Woodlake, Yellow Medicine Co.

I USA fikk de tre barn:
8) Anna, født 1868
9) Sophie Dorthea, født i Lodi 12. juni 1870 Gift med Peter Eye, kjøpte farmen til hennes foreldre.
10) John, født i Minnesota i 1873.

I 1880 bosatte Nils og Johanna seg i Woodlake, Minnesota, og ble boende der livet ut. I 1910 heter det at fem av Johanna's ti barn var i live (da må Nikoline, Bendix Rasmus, Bertel Johannes, Anna og John være døde). Datteren Josephine ble gift i Lodi 21. september 1884 med Ole A. Løset (født i Jølster 1860). Opplysninger om familien er gitt av Jim Egge, Rt. 4, River Oaks Dr., Fergus Falls, MN 56537.

Marthe Johannesdatter (født Fond i Jølster 1795)
Enke etter Anders Johannesen Nedrebø (død 1848). Bodde i 1865 på Leknes i Vevring hos datteren Johanne og svigersønnen Nils Nilsen. Solgte kåret sitt av Nedrebø i april 1866.

Utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, ankom Quebec 5. juli samme år. Reiste sammen med datteren Johanne Andersdatter, og har trolig slått seg ned sammen med datter og svigersønn i Michigan. Må være død kort etter ankomsten til USA.

Synnøve Lucie Monsdatter Dvergsdal (født 6. oktober 1832)
Gift i Førde 8. juli 1860 med Helge Eriksen Horne/Kinden (født i Førde 1836.)

Barn:

1) Juditte, fd. 1865

Ved folketellingen 1865 bodde familien som husmannsfolk på Garen i Vevring. De utvandret med skipet "Adler" fra Bergen 26. mai 1866, og ankom Quebec 5. juli samme år.  Bosatt i Malma, De Kalb Co., Ill. i 1868. I 1885 oppgitt å være bosatt i Fort Dodge, Webster Co., Iowa.

Crispinus Andersen Navnløs (1820)

Gift i Jølster 22. juni 1851 med Rakel Nicolaja Olsdtr Dvergsdal (født 3. januar 1830)
Gardbruker i Jølster. Manglende innbetaling av skatt 1861, 1863 og 1864.

Utvandret med skipet "Gustaf Adolph" fra Bergen 15. mai 1866, ankom Quebec 16. juni samme år. Drog sammen med et reisefølge fra Lom og Skjåk.

Barn:

1) Andreas (22. september 1852)
2) Oline Marie (25. mai 1855)
3) Martines (20. juni 1858)
4) Anders (12. januar 1862)

Utvandret 1867:

Marte Ludvigsdatter Slåtten (født 7. mars 1824)

Gift i Førde 7. juni 1857 med gardbruker Ingebrigt Antonsen Holsen. Gardbrukere på Holsen til mannens død i 1859. Marte hadde kår av Holsen til hun sa det opp 15. april 1867. Da brukte hun navnet Marte Haarklou. Hadde datteren Lovise Ingebrigtsdatter, født 3. august 1857 i Førde. Utvandret med skipet "Helvetia" fra Bergen 2. mai 1867, til Quebec 17. juni 1867. Er oppgitt å være i Nordamerika i skiftet etter hennes mor i 1870. Adressen var ukjent, og hun hadde ikke meldt seg som arving i 1876. Var ved folketellingen 1865 bosatt på Holsen i Førde.

Anders Erik Bendiksen Øvrebø (født 31. oktober 1839).
Flyttet til Kinn før konfirmasjonsalder, utvandret fra Kinn i 1867. Gift i Arlington, Columbia Co., Wis. 18. mars 1869 med Tornelle Abrahamsdatter Berg (født i Jølster, utvandret 1864,  død ca. 1880).  Anders E. giftet seg i 1881 med Inger Johnson, og fikk 2 barn med henne. Han giftet seg tredje gang med Anna Guldbrandsen, og fikk flere barn i dette ekteskapet.
Anders E. flyttet til Albert Lea, Minnesota ca. 1870, i 1878 til Berlin, Steele Co., Minnesota.

Barn i første ekteskap:

1) Bottolf (Bartle) Andreas, født Lodi 8. mars 1870, død 1944
2) Albert, født 1872 Minnesota
3) Andrew, født 1873 Minnesota
4) Nels Daniel, født 5. april 1875 Freeborn Co, død 1947
5) Janna (Johanna), født i Albert Lea 1877
6) Christopher Andrew, født 18. oktober 1879, død 1955

Utvandret 1868:

Knut Crispinussen Navnløs (fd. 10. januar 1843)

Knut var i Bergen i smedelære 1861-1866. Giftet seg i Skåre ved Haugesund 28. mai 1868 med enken Ingeborg Gurine Hansdatter Sveen (fd. i Finnås 7. april 1845). Knut Ellingsen og hans kone Ingeborg hadde datteren
1) Berte Marie, født 26. desember 1868, til dåpen i Scandinavia.

Knut skal være død kort etter sin ankomst til USA.

Anton Zacharias Crispinussen Navnløs (fd. 9. februar 1845)
Anton var i Kinn 1861-1866, i Haugesund 1867. Anton Ellingsen giftet seg i Scandinavia 1. januar 1870 med Oliane Hansdatter (født i Førde 1845).

Barn født i Amerika:
1) Karen Bertie, fd. 9. mai 1870
2) Emma Oliane, fd. 22. september 1871
3) Marie Christine, fd. 8. juli 1875

Utvandret 1869

Bendik Monsen Dvergsdal (født i Jølster 14. september 1822)
Gift i Førde 27. mai 1855 med Karoline Nilsdatter (født i Førde 1834)

Barn:

1) Martines Andreas (født i Førde 18. februar 1857)
2) Anne Sophie Nikoline (født i Førde 25. mars 1868)
Familien kom fram til broren Peder 11. juli 1869 i Malma, DeKalb Co., Illinois. Seinere (1885) oppgitt å være bosatt ved Lee Station, Lee Co., Ill.

Daniel Knudsen Grepstad (født i Jølster 26. november 1833, død i Painted Creek, Allamakee Co., Iowa 23. juli 1870.)
Gift i Jølster 2. juli 1864 med Oline Olsdatter Bolset (født i Jølster 8. juli 1834, død i Painted Creek 31. oktober 1870).

Barn:

1) Andrea Oline, fd. 23. juni 1865, død 11. august 1869.
2) Knut, fd. 29. juli 1868, gravlagt 12. februar 1874 i Painted Creek.

Crispinus Ellingsen Navnløs (født i Jølster, død i Scandinavia, Wis. 1900)
Gift i Jølster 2. juli 1838 med Brite Antonsdatter Øygard (født i Jølster 1811, død i Scandinavia, Wis. 1890). Crispinus ble gjengift med Matea Thorson Person. Gardbruker på Stardalshaugen (Navnløs) i Jølster - 1869. Det er registrert manglende innbetaling av skatt 1862 og 1863. Det er fortalt at sønnene tvang Crispinus til å utvandre. Og det fortelles også at familien nok hadde berget seg i Norge om de hadde ventet, fordi tidene bedret seg.

Barn:

1) Ingeborg (28. august 1838)
2) Elling (23. oktober 1840, død i Fana 25. desember 1869)
3) Knut (10. januar 1843)
4) Anton Zacharias (9. februar 1845)
5) Ole Johan (23. februar 1847, død i Fana 25. des. 1869)
6) Sjur (17. august 1849, død 7. mars 1932) (i USA kjent som Samuel)
7) Rachel (17. august 1849)
8) Martines (23. oktober 1853)
9) Christian (23. august 1856)
10) Andrea (2. februar 1860)

Sønnen Elling var forpakter på Wernersholm, Hop i Fana. Han og broren Ole Johan gikk gjennom isen på Nordåsvannet og druknet i desember 1869. Elling var 29. juni 1868 blitt gift i Birkeland kirke, Fana med Nicolaia Pedersdtr Navnløs, datter av Peder Knudsen. De fikk sønnen Christian Peter 11. februar 1869. Han utvandret 22. juni 1883 fra Bergen, og havnet hos sine slektninger i Wisconsin, og ble seinere sin onkels kompanjong i Hawkins.

Av barna utvandret Ingeborg i 1864, Knut med sin kone utvandret i 1868, og Anton må sannsynligvis ha reist sammen med broren.

Rachel Ellingsen ble gift 21. desember 1871 med Kittel Evensen (født 1843).
Barn:
1) Oscar Edvin, fd. 27. mars 1874
2) Anne Edvine, fd. 17. juni 1876
3) Klara Amanda, fd. 10. desember 1880
4) Carl, fd. 1888

(Oscar var professor i Madison, Emilie var gift med dr. Thorvald Thorsen.)

Sam K Ellingsen giftet seg 15. februar 1888 med Inger Johanne Andreasdatter Aasen (fra Førde). Inger Johanne døde kort etter at sønnen Belford var født.
Barn:

1) Clara Agneta Marie, fd. 27. februar 1889
2) Belford Myren, fd. 4. august 1890
(Belford bodde i 1986 i King, Wis. - men er ifølge Social Security Death Index død i Illinois i april 1965!)
Clara ble gift med LeRoy Larson, og hadde to døtre - den ene av dem var gift med en egypter og bosatt i Egypt.

Martines skal være død ung.

Christian K Ellingsen ble gift i Wausau, Marathon Co., Wis 12. juni 1886 med Emma Mathilde Evensen (født 23. desember 1866 i Iola, Waupaca Co.), 2 barn født der:

1) Clamer Caspar (Clarence), fd. 29. april 1888
2) Mabel Iva Bertine, fd. 1. april 1890
Seinere fikk de ytterligere 4 barn:
3) Parker,
4) Emry,
5) Mennert,
6) Ester,

Familien flyttet seinere til Hawkins, Rush Co., Wis., der Christian var bankier, skogeier og sagbrukseier. Han besøkte sammen med broren Samuel og brordatteren Clara i Jølster i 1904. Da rekrutterte han en rekke arbeider til sagbruket sitt, og grunnla samme år "Jølster" menighet i Hawkins. Han besøkte i 1914 på ny Norge, da sammen med kone og fem barn. C. K. Ellingsen døde i 1921. Familien flyttet til Oregon.

Chr. Ellingsen gir en rekke opplysninger om seg i brevet han sendte til Anders Nilsen Nedrebø i 1909. Vi gjengir det i norsk språkdrakt:

"Hawkins, Wis. 18. dec. 1909

Andrew Nedrebø
Milnor, N.D.
Da Andrew A. Myklebust fra Iola, Wisconsin for tiden besøker meg, har jeg gjennom ham fått din nåværende adresse, og da er det naturlig for meg å minnes "gamle dager", da vi var sammen i Wausau, Wisconsin. Mye er forandret siden, vi er begge blitt gamle. Du er blitt en velstående farmer på Dakota-prærien, forstår jeg, selv om det ikke er ofte jeg har hørt fra deg. Faktisk fikk jeg vite mer om deg da jeg var en tur tilbake til Jølster, hvor du hadde vært på besøk kort tid før, enn gjennom andre kilder.

Som du vil huske gjorde jeg en reise ut til Dakota om våren kort før du drog dit. Den nakne prærien tiltalte ikke meg, og var ikke et sted jeg kunne ønske å ha mitt hjem, men det skyldes vel at jeg egentlig er en skogens mann. Derfor har jeg blitt værende i det nordlige Wisconsin, og har fortsatt med skogsdrift og tømmer. Kort etter at du drog fra Wausau ble jeg formann på sagmøllen til Parchers & Stewarts, og jeg ble der i ti år. I 1890 kjøpte jeg en liten sagmølle i Stetsonville, Wisconsin sammen med en bror og en nevø, og vi driver fortsatt et lite sagbruk der.

I 1902 kjøpte vi sagbruk og et stort område med tømmer i Hawkins, Wisconsin, det vil si at området var stort for mine finansielle ressurser. Området var på mellom 5 og 6 tusen acres, og siden har vi klart å kjøpe til nye områder, slik at det utnyttbare tømmerarealet ligger på samme nivå. Jordsmonnet her er spesielt godt, som de vedlagte bildene av mais og tobakk viser. Vi selger jorda til nybyggere når vi har hogd skogen, og vi har fått etablert en rimelig stor norsk koloni her, med en menighet kalt Jølster. Ved sagbruket og på tømmerhugst sysselsetter vi rundt 200 mann vinteren gjennom, og 50 til 70 om sommeren. Av disse er en ganske stor andel gutter fra Jølster.

Jeg kan legge til at søskenebarnet mitt A.A. Myklebust fra Iola har kjøpt opp et anseelig område, og planlegger å sette i gang en kvegfarm av betydelig omfang i nær fremtid.

Jeg legger ved fotografier av det nye sagbruket og av tømmerhuggerleiren, huset mitt og av meg sjøl og familien.
Med håp om å høre fra deg.

Ærbødigst

C.K. Ellingsen "
 

Utvandret 1870:

Bergitte Knutsdatter Hegrenes (født 9. mars 1844)
Gift i Jølster 7. januar 1867 med skreddersvenn Hermund Eriksen Legreid (født i Årdal 1843). Bergitte hadde flyttet til Bergen i 1861. Ved folketellingen 1865 bosatt i 9. rode nr. 7 i Bergen. Utvandret fra Bergen i 1870 med skipet Mercator, som seilte fra Bergen 29. april og ankom Quebec 30. juni 1870. Hadde to barn med ved utreisen:

1) Malene, født i Årdal i Sogn 1868 (bodde hos foreldrene ved folketellingen 1880)
2) Olai, født i Årdal i Sogn 1870 (må være død før 1880)

I USA ble følgende barn født:
Anna, ca. 1872
Rachel, født ca. 1875
Caroline, født ca. 1878
Samuel, født ca. 1881
Fred, født ca. 1884

Ved folketellingen i 1880 bosatt i Kragero, Chippewa Co., Minn. der Herman Erickson står oppført som farmer. De var i 1897 bosatt i Chepovoi City, Minnesota, og de flyttet i 1900 til Minneapolis.

Minneapolis Søndag Tidende 9. januar 1917 har under overskriften "Guldbryllup" følgende beretning:

"Mr. and Mrs. Herman Erickson, som nu bor hos sin Datter, Mrs. D. J. Jones, 703 20th Ave. N., Minneapolis feirede i Fredags Guldbryllup. Omkring sytti av deres Venner indfandt sig om Eftermiddagen og Aftenen for at lykønske Guldbrudeparret med Dagen. Taler blev holdt af Past. Edward Johnson af St. Pauli Menighed og af Guldbrudeparrets Svigersøn, J. F. Wathey. R. F. Shyrock bød paa Violinnumere, akkompagneret paa Piano af Miss Mattson; der var ogsaa Sang af Miss Mattson.

Mr. and. Mrs. Erickson blev viede paa Gaarden Heggenes i Jølster Præstegjeld, Mrs. Ericksons Barndomshjem. Mrs. Erickson er født den 9de Marts 1843; Mr. Erickson er født den 17de Oktober 1842 i Aardal, Sogn. De udvandrede til Amerika i 1870, og kom til Madison, Wis., hvor de boede et Aar, da de flyttede til Town of Kragero i Chippewa County, Minn., hvor de boede, indtil de i 1900 flyttede til Minneapolis. De har fem Børn, alle bosat i Minenapolis: Mrs. J. F. Wathey, Mrs. D. J. Jones, Mrs. J. B. Lang, Samuel Erickson og Fred Erickson."

Elias Olsen Svidal (født 17. august 1851)
Bosatt i Bergen 1868-1869. Utvandret med skipet Maryland, som seilte fra Bergen 5. mai, og ankom Quebec 22. juni 1870.

Aksel Gabrielsen Skrede (født 19. februar 1851)
Ifølge militær rulle i Amerika i 1868. Men utvandret med skipet Maryland fra Bergen 5. mai 1870. Slo seg ned i Iowa, var i Norge på besøk i 1886, det er da opplyst at han bodde i Iowa og var gift, men han var aleine på reisen.

Johannes Danielsen Haaeim (født 25. september 1840).
Flyttet til Bergen i desember 1862. Utvandret med skipet "Maryland" fra Bergen 5. mai 1870.
Gift med Nicolaia "Danielsen" (angivelig født 1849 i Jølster) Bosatt i Iowa, seinere ved Luverne, Rock Co., Minnesota.
Var i Norge på besøk i 1894.

Barn:
1) Dorthea, angivelig født i Humboldt Co. 1873

Dorthea ble konfirmert i Beaver Creek Church, Rock Co., Minnesota 14. oktober 1888. Hun ble gift der 4. april 1891 med Andreas Kolbensen Håheim (født i Jølster 1865, død 12. mars 1897, utvandret før 1884).

Lovise Oline Jensdtr Bjørset (født 5. oktober 1839)
Ble gift i USA med Svend Pedersen, og hadde 2 barn. I skiftene etter hennes brødre i Jølster 1922 er det opplyst at hun var enke, hadde vært bosatt i Dexterville, Wood Co., Wis., men de hadde ikke hørt fra henne på mange år.

Samuel Zakkariasen Hegrenes
Fikk utvandringstillatelse 25. april 1870.

Bendik Gundersen Erikstad (født 18. juli 1838) flyttet til Bergen 1858. Slo seg ned ved Utica, Crawford Co.., Wis.
Gift i Sterling, West Prairie, Crawford Co., Wis. 20. juli 1870 med Siri Olsdtr Hadler.

Barn:
1) Anne Maria, fd. 5. juli 1871
2) Johanne, fd. 1. januar 1873
3) Gurine, fd. 12. desember 1874
4) Gurina, fd. 1. september 1876
5) Oline, fd. 25.1.1879, død 15.5.1897.
6) Josefine, fd. 5.3.1881
7) Gustav Johan, fd. 13.4.1883
8) Betsy Celine, fd. 23.6.1885
9) Martin Julius, fd. 15.8.1887
10) Alette Caroline,fd. 14.3.1892

Peder Olsen Ordal (født 7. juli 1838)
Gift i Sterling, West Prairie, Wis. 9. april 1871 med Elen Olsdatter Seime (fd. ) fra Breim. På besøk i Norge 1898.
Barn født i Amerika:

1) Ole Johan, fd. 28. mars 1873
2) Engel Oline, fd. 3. juni 1874
3) Eli Petrine, fd. 25. mai 1875
4) Oline Marie, fd. 13. november 1876, død 29. mars 1877
5) Oline Marie, fd. 29. mars 1878, død 2. mai 1879
6) Hans, fd. 5. mars 1879
7) Oline Marie, fd. 17. juli 1880.
 

Utvandret 1871:

Jens Pedersen Veitebergsbakke (født 1. august 1845)
Gift i Painted Creek, Allamakkee Co, Iowa 26. august 1871 med
Pernille Jacobsdtr Myklebust (født 23. oktober 1829). Drog tilbake til Norge - Jens var da politimann i Bergen - utvandret i 1879 på ny. Ved skiftet etter hans bror i 1881 er det opplyst at adressen til Jens var ukjent.

Barn:
1) Jakob Mathias (født i Iowa 3. august 1871)
 

Bendik Nilsen Erikstad (født 20. mars 1851)
Gift i USA ca. 1879 med Christina Johnson (født 8. juli 1854 i Dane Co., Wis.)
Slo seg ned ved Dell Rapids, Minnehaha Co., SD. Bodde i 1880 i Buffalo township, Minnehaha Co., SD.
Var i Norge på besøk 1905.

Barn:

1) Nora Helene, født 1881
2) Oscar Lewis, født 17. nov. 1883, død 9. jan. 1884
3) Clarence Oliver, født 10. mars 1888, død 12. mars 1889
4) Clarence Oliver, født 7. juni 1891
5) Benjamin Clifford, født 14. november 1893

Nora Helene ble gift 23. mai 1907 med Moses Andersen Ordal (født i Jølster 1880).

Johannes Johannesen Lyngstad (1852)
Ved skiftet etter hans far (1909) er det sagt at man ikke hadde hørt fra ham på 20-30 år. Det kan være en mulighet for at han er identisk med den Johannes Lyngstad som i 1914 fikk døpt fem barn i Grafton - med Bendik Hansen (født i Jølster 1864) som fadder.

Johannes Olsen Svidal (født 28. juni 1851, død 20. oktober 1877)
Vendte hjem til Norge og døde i Jølster.

Elias Søren Eliasen Berg (født 21. januar 1849, död i Jölster 13. august 1922)
Gift i USA 8. februar 1872 i Rio, Wis. med Synnøve Crispinusdatter Såreim. Elias var farmer i Lowville, Columbia Co., Wis., men vendte hjem til Norge i 1889, og døde i Jølster i 1922. Enke og en sønn bodde da angivelig i Tigerton, Shawano Co., Wisconsin, men familien synes hele tiden å ha bodd i nærheten av Rio, Columbia Co., Wis.

Barn:

1) Carl, født i Lowville, Wis. 28. april 1872
Carl E. Berg drev forretning med jordbruksvarer i Rio fra 1891 til 1904, da han gikk inn i trelasthandel, ved siden av å bygge opp handel med bønner. Var en tid visepresident i First National Bank of Rio, og var som republikaner med i politikken.
 

Daniel Moses Eliasen Berg (født 11. desember 1839, død 27. desember 1922 i Columbia Co, Wis, gravlagt på Bonnett Prairie Cemetery.)

Gift med Marthe Hansdatter Brusveen (1844) angivelig 22. juli 1869. Hun fikk med Kristian Kr. Olsen sønnen Emil i Kristiania i 1869. Skal ha utvandret til USA for å finne igjen barnefaren, men giftet seg i stedet med Daniel Berg.

Daniel var bosatt i Jølster i 1865, og bodde noen år i Bergen før utvandringen. Han var smed i Leeds township, Columbia Co., Wis i 1880. I 1883 bodde han i Keyeser, Columbia Co.

Barn:

1) Emil, fd. 1869 - fødestedet er oppgitt å være Wisconsin i folketellingen 1880, men Kristiania i hans vigselsattest.
2) Hans Ludvig, fd. 26. januar 1876 Bonnett Prairie
3) Edward Sigwald, fd. 18. oktober 1877 Bonnett Prairie
4) Clara, fd. oktober 1879

Christen Hansen Slåtten (født 29. februar 1836)
Gift i Jølster 25. april 1859 med Nikolaja Nilsdtr Hegrenes (født 14. oktober 1831).

Barn:

1) Helene Johanne (11. mai 1859)
2) Johanne (13. februar 1863)
3) Pernille (1865)
4) Nikolaja (30. januar 1868)

Bosatte seg ved Run Creek, Columbia Co., Wis. Bodde der 1871-1874.

Barn født i USA:
5) Marie (17. oktober 1871)

Anne Marie Severine Crispinusdtr Saarheim (født 30. januar 1849)
Gift i Rio 8. februar 1872 med Elias Eliasen Berg (utv. fra Jølster 1871) - bosatt i Lowville, Columbia Co., Wis. I live i 1922.

Moses Christen Bendiksen Øvrebø (født 11. januar 1835, død 28. august 1891 i SD)
Gift i Jølster 28. juni 1858 med Johanne Cathrine Eriksdatter Sårheim (født 22. desember 1836, død 20. april 1918)

Barn:

1) Birgithe (13. desember 1858, død 15. april 1915) Gift 23. oktober 1878 med Edmund A. Wambem (1853-1954). Familien bodde i Park River, Nord-Dakota. De fikk barna Matilda (1880-1934), Andrew (1882-1919), Iver (1885-), Lars (1887-1952), Johanna (1889-1959), John (1891-), Edward (1893-) og Martha (1897-). Sønnen Edward Wambem gav i 1971 ut en bok om sin slekt i Amerika.
2) Anne Marie (11. januar 1861, død 15. mars 1924) Gift 9. april 1892 med John Caldwell (1861-1953), skotsk farmer i Lodi, Wis. De fikk to døtre: Marian Hazel (1893-1961) og Josephine (1895-).
3) Johanne (18. august 1863, død 23. september 1933) Gift 12. mars 1885 med John Duff (1861-1956), bosatt i Brookings, SD. De fikk fire døtre: Alice (1886-) gift Johnston, Nettie (1888-) gift Pike, Irene (1890-1969) gift Johnston og Gladys (1897-) gift Wilcox. Alle barna var bosatte i Brookings, SD.
4) Erik (10. mars 1865, død 1933) Gift med Amy Jamieson. Barnløse.
5) Andreas (født i Førde 1867, død 1. april 1896) Ugift.
6) Caroline Andrea (2. januar 1869, død 18. februar 1946) Gift 25. desember 1895 med Daniel J. Buckley (1868-1925), bosatt i Beverly Hills, Cal. De fikk fem barn: Merle (1897-1957), Hugh (1900-1955), James (1902-1954), Carroll (1907-1971) og Eleanor (1910-) gift Crook.

Bosatt ved Lodi, Columbia Co., Wis. til ca. 1882, flyttet da til Erwin, Kingsbury Co., SD.

Barn født i USA:
7) Martha Johanne (12. juli 1872, død 1936) Gift med Colonel J. Gilbertson (1870-1954), bosatt ved Lake Preston. De fikk åtte barn: Andrea (1896-) gift Penn, Stella (1898-) gift Hodges, Percy M. (1900-1946), Gerald (1902-), Margaret (1905-) gift Noyes, Robert (1908-1963), Helen (1910-) gift Crawford, Hubert E. (1914-). Den eldste datteren bodde i San Antonio, Texas. De andre bodde i SD.
8) Johannes (9. mai 1874) Det skal angivelig ha vært en "John", født 26. juli 1884. Han må være kalt opp etter Johannes, som følgelig må antas å være død i ung alder.
9) Sivert Kristian (27. august 1876, døde 12. januar 1941) Gift 27. desember 1906 med Dorthea Miller (1886-1925). Da konen døde (på barselseng) ble barna bortadoptert.
10) Edvard (august 1879) Ugift.
11) John (26. juli 1884, død 22. september 1912) Ugift.

Ved folketellingen 1880 var familien bosatt i Arlington township, Columbia Co. I 1941 sendte Caroline Andrea - da gift Buckley - et brev til presten i Jølster og bad om dåpsattest.
 

Samuel Tollef Olsen Bolset (født 3. januar 1846)
Utvandringstillatelse gitt 26. april 1871. Slo seg ned ved Soldiers Grove, Crawford Co., Wis.
Hans kone var fra Luster.
 

Moses Daniel Olsen Svidalstøl (født 3. mars 1849)
Registrert som utvandret i militær rulle 1871.  Utvandret fra Bergen 23. mai 1871 med skipet "Pera", ankom Quebec 8. juli 1871. I 1886 bosatt i Rio, Columbia co., Wis.

Samuel Tollefsen Paulen (født 7. januar 1840)
Var bosatt i Bergen da han emigrerte våren 1871.

Utvandret 1872:

Nils Simonsen Hegrenes (født 1. mars 1845, død i Mankato, Minnesota 4. mars 1909). I USA familienavn Heggernes.
Gift 1871 i Stavanger med Elisabet Jacobsen (født 1852). Gikk på Misjonsskolen i Stavanger 1869-1871, Augsburg Seminary 1872-1874. Predikant, prest i Minnesota i en rekke norske lutherske og fra 1891 frikirkelige menigheter 1874-1901. I 1880 bosatt 4th Road 7 i Mankato.

Barn:

1) Sevirin, fd. i Illinois 1873
2) Jacob, fd. 1875 i Minnesota
3) Elizabeth, fd. 1877

Sannsynligvis er også Nils Heggernes (med barn født i Mankato i 1908 og 1910) og Theodor Heggernes (født 1890) - gift i Mankato i 12. november 1916 - sønner av Nils S. Heggernes.

Anders Nilsen Sunde (født 18. mai 1844)
Utvandret fra Balestrand i 1872 ifølge militær rulle. I 1897 bosatt i Vernon, Dodge, Minnesota. Ved skiftet etter hans søster i 1922-24 er det opplyst at han var død, og at man hadde et fotografi av ham med kone og sju barn, fire døtre og tre sønner. Ved skiftet meldte bare en datter seg:

Inger M. Sunde, fd. 1883, - bosatt i Kenyon village, Goodhue Co., Minn. i september 1923, men med addesse 453 Portland Ave, St. Paul, Minn. i 1924. Den Nels Sunde, født ca. 1876 i Dodge Co., Minn. som i 1906 ble gift i Winnebago, Iowa med Martha N. Nelson, er rimeligvis sønn av Anders N.
 

Utvandret 1874:

Rakel Johannesdtr Støfring (21. august 1838)
Ved farens død i 1885 sagt å være i USA.

Katrine Magnhild Pedersdtr Bevring (19. desember 1852)

Hans Mosesen Ordal (11. august 1854)
Var i mai 1875 bosatt på West Prairie, Wis. - han var fadder hos Peder Olsen Ordal.

Nikoline Olsdtr Svidal (8. desember 1854)

Samuel Iversen Søgnesand (26. april 1854)
Slo seg ned hos broren Johannes på West Prairie, Wis. Gift i Sterling 25. august 1881 med Guro Johnsdtr Huso.
Farmer ved Utica, Crawford Co.., Wis.

Barn:

1) Iver, fd. 14.6.1882, konf. 1897, død 13.10.1904
2) Marit, fd. 17.8.1884, død 13.3.1887
3) John, fd. 30.101886, død 1.1.1890
4) Martin Gilbert, fd. 18.4.1889, lever 1989
5) Selma Jenny, fd. 20.12.1891, lever 1989
6) Marie, fd. 28.8.1894, lever 1989
7) John, fd. 10.6.1897, lever 1989
8) Samuel, fd. 13.1.1902, død 12.1.1981
9) Albert, fd. 26.6.1904, lever 1989

Knud Olsen Søgnesand (født 5. februar 1855)
I 1876 og 1878 bosatt på West Prairie, Wis. I 1883 og 1885 bosatt ved Painted Creek, Iowa.
Gift med Olava Eriksdtr Frøisli, fra Nordfjord.

Barn:

1) Othilie Inanda, fd. 14. juni 1883 ved Painted Creek
2) Olga Elvina, fd. 24. juli 1885 ved Painted Creek.

Johanne Iversdatter Søgnesand (27. juli 1856, død ved River Park utenfor Grafton, ND 31. juli 1918)
Bosatt 1874-1881 hos broren Johannes på South West Prairie, Crawford Co., Wis. Gift der 8. juni 1881 med Ole Olsen Ordal (født i Jølster 1855, utv. 1875). Farmere ved Grafton, ND. 11 barn født mellom 1882 og 1900, se under utvandrere 1875.
 

Nils Andersen Ripe (født 19. april 1856, død 1935 ved Baudeth, LaCrosse Co., Wis.)
Bodde på West Prairie, Wis. i 1880. Var ved Park River, Grafton, Nord-Dakota i 1882, i Painted Creek, Allamakkee Co., Iowa 1883-1885. Hjemme i Norge på besøk i 1883. Gift i Painted Creek, Iowa 25. oktober 1883 med Julia Eriksdtr Frøysli, fra Nordfjord.

Barn:

1) Nikolaia, født i Painted Creek 17. oktober 1885.
 

Utvandret 1875:

Gunder Nilsen Sunde (født 21. desember 1834, død 28. oktober 1905 i Faribault Co., Minn.)
Gift i Balestrand 7. juni 1870 som Gunnar Nilsen Frøisland, da bosatt på Meel i Balestrand, med Britha Botolfsdatter Bale (født i Balestrand 29. november 1837).

Barn født i Norge:

1) Christian, født på Meel i Balestrand 10. mai 1871
2) Hans, født 26. mars 1873 på Sværen i Balestrand.

Utvandret fra Balestrand i april 1875. Slo seg ned i sydlige del av Faribault Co., Minnesota i 1875. Barn født der, døpt i Blue Earth menighet:
3) Nils, født 15. oktober 1875
4) Marte Nikoline, født 26. juni 1877

I 1897 var familien fortsatt bosatt i Blue Earth, Faribault Co., Minn., men da medlemmer av menigheten Liberty i Rake, Winnebago Co., Iowa like sør for grensen mellom Minnesota og Iowa. Christian G. Nilsen døde av tæring i Faribault Co. 25. august 1894, 24 år gammel. Britha G. Nilsen, 65 år gammel, født i Sogn, døde i Faribault 12. november 1902.

Ved skiftet etter søsteren i 1922-24 er det opplyst at Gunder var død, og hadde etterlatt seg to barn. En datter meldte seg for skifteretten: Martha N. Sunde. Hun hadde tidligere hatt adresse Napoleon, ND, men hadde i 1923 adresse Kintyre, ND. Gift i Liberty, Winnebago Co., Iowa 24. januar 1906: Nels Sunde, 30 år gammel, født i Dodge Co., Minn. og Martha Nekoline Nelson, 28 år, født i Faribault Co., Minn. (Vitner: Hans Nilsen, Ole Sunde.)

Samuel Olsen Ordal (født 26. april 1852, død River Park, ND 11. januar 1888)
Drog til sin bror Johannes ved Lake Johannah, Pope Co., Minn. Fikk seg farm ved Grafton i 1877. Tok Olson som slektsnavn. Gift med Nikoline Andersdatter Ordal (født i Jølster , utv. 1879, død i november 1927) Samuel omkom ved en ulykke i skogen.

Barn:

1) Ole Johannes, fd. 2. mai 1881, død 1911. Overtok sammen med sin bror farmen.
2) Anne Maria, fd. 11. august 1882, død 1959. Ugift, stelte moren til hennes død i 1927)
3) Pernille, fd. 12. mars 1884 , gravlagt 4. februar 1887
4) Andreas Johan, fd. 2. november 1885, død 1929. Gift i 1912 med Tilda Lykken. De fikk 8 barn, og var farmere på farmen foreldrene hadde drevet i River Park.
5) Peter Johan, fd. 12. oktober 1887. Universitetsstudier i landbruksfag i Illinois og Nebraska. Tok M.A. og Ph. D., og var professor ved flere universiteter og forsøksstasjoner. Han var professor ved Universitetet i Manitoba, Canada til han ble pensjonist i 1953. Han hadde i en årrekke ansvaret for landbruksprogrammene til radiostasjonen i Altona, Manitoba. Gift i 1914 med Myrtle Stoltz (død 1944) fra Argyle, Minn. De fikk en datter: Vinnie Elizabeth (1917-) gift Holbrook, bosatt i Elmhurst, Ill., fem barn. I 1949 ble Peter Olson gift med Jennie Stowell i Winnipeg, Manitoba. Han har skrevet "The Grafton Community" i "A History of two "Jølstring" communities in North Dakota" i 1963.

Ole Olsen Ordal (født i Jølster 22. januar 1855, død 29. oktober 1918 Park River, Grafton, ND). Familienavn i USA: Ordahl. Til broren Johannes i Pope Co., Minn. Fikk seg farm ved Grafton 1879. Han var invalidisert av reumatisme i 18 år - og sengeliggende i 11. Gift 8. juni 1881 på West Prairie, Wis. med Johanna Iversd. Søgnesand (født 1856 i Jølster) - hun utvandret i 1874.

Barn:

1) Oline, fd. 29. april 1882, fikk utdannelse som sykepleier i Moorhead, Minn. Arbeidet seinere i Grafton, og ble oversøster i Breinerd, Minnesota, og til sist i St. Paul, Minn., hvor hun ble til hun ble pensjonert. Hun var ugift.
2) Susanne (fd. 7. november 1883)
3) Iver (fd. 10. juni 1885-) Farmer, gift med Runa. Bosatt i Grafton og to barn (Oliver Westhope (1912-), gjorde tjeneste i Europa under krigen, seinere elektriker i Grafton. Raymond Irving (1914-), har tatt over farmen i Grafton, ugift.
4) Pernille Marie (fd. 7. april 1887-)
5) Severine Marie (fd. 13. oktober 1888)
6) Samuel Andreas (fd. 16. mai 1890)
7) Oscar Nicolai (fd. 16. mai 1892-) Gift med Violet, bosatt i Grafton, og to barn (Charles Allen (1934-), bosatt i Canaga Park, Cal. der han har vært elektroingeniør knyttet til rakett- og romfartsprosjekter; og Susan Marie (1939-) gift Eggen, utdannet som sykepleier.
8) Clarence John (fd. 11. september 1894-)
9) Peter Selmer (fd. 25. juli 1896-)
10) Ida Leonora, fd. 23. august 1898. Utdannet seg til sykepleier, og arbeidet i St. Paul, Minnesota. I 1924 ble hun gift med Chester Vigness (-1962), og fra da av bodde de i Minneapolis. De fikk ingen barn.
11) Mabel Adelaide, fd. 23. april 1900, tok utdannelse som sykepleierske i St. Paul, og arbeidet seinere som sykepleier i Glendive, Montana og Tacoma, Washington. I Tacoma ble hun i juli 1928 gift med Richard K. Watson. Han var utdannet som regnskapsfører. De fikk to døtre (Jo Ann (1930-) gift French og bosatt i Seattle og Mary Jean (1932-), gift Southern. Mabel hadde sitt hjem i Tacoma.

Personer utvandret fra Jølster før 1875, uten at nærmere tidspunkt kan antydes:

Kristi Iversdatter Helgheim (født 23. september 1829)
Gift i Bergen 19. august 1866 med sogningen Ole Lassesen Kolgrov (født i Hyllestad 12. mars 1840) - han er i skiftet etter sin svigermor kalt Kjølpenes. I dette skiftet i 1884 er det opplyst at Kristi var utvandret for mange år siden, uten nærmere tidsangivelse. Ole Lassesen var sjømann. Ved folketellingen 1865 bosatt i 24 rode nr. 33 i Bergen.

Peder Gundersen Erikstad (født 29. mai 1842) Vervet seg i 1863 til fem års tjeneste ved garnisonen i Bergen.
I september 1869 ble han registrert som sjømann av innrulleringssjefen i Bergen. Det står da at han var uttjent musketter. Han er registrert i rullene i Bergen fram til 1876. Peder mønstret av 24. november 1876 av i Cardiff, England. Ved skiftet etter hans farbror i Bergen i 1875 heter det at Peder i mange år hadde vært fraværende. Han er ikke registrert i Bergen ved folketellingen i 1875. Han hadde en bror i Utica, Crawford Co., Wis.
 

Personer utflyttet før 1875 som i amerikanske kilder oppgis å være født i Jølster, uten at noen tilknytning har kunnet påvises:

John Ellingsen Husebøe, 28 år, hans kone Maritha, 33 år, og sønnen Anders, 4 år, er i skipslisten for "Helene", som ankom Quebec i mai 1865 oppgitt å være født i Jølster. Det er feil. Samtlige tre var født i, og bodde ved emigrasjon fortsatt i, Leikanger i Sogn.

Sjur Tollefsen (født 1825 i Eivindvik, men i amerikanske kilder oppgitt i Jølster, død 19. august 1890 i Scandinavia, Waupaca Co., Wis.)

Gift 31. desember 1867 med enken Anne Kristine Rasmusdatter (født i Førde 1841) som utvandret i 1866 sammen med ektemannen Mads Jonassen (død i Montreal, umiddelbart etter at de var kommet til Amerika).

Hadde farm ved Peterson Mill, Scandinavia township, Waupaca Co., Wis.

Barn:
Martin (1870-1950) bosatt Waterloo, Iowa
Jacob (1871-1918) bosatt Appleton, Waupaca Co., Wis.
Henry (1872-1875) druknet i en mølledam
Sophia (1876-1897)
Karen Emelia (20. desember 1878, død 26. januar 1953) gift Nelson, bosatt Madison, Wis.
Clara (1883-1949) bosatt Scandinavia, gift Jorgens
Hanna (1885-1947) bosatt Scandinavia, gift Gertsch
 

Bendik Andersen (født ca. 1834 angivelig i Jølster, død i DeLamere, Sargent Co., ND 16. oktober 1911)
Gift med Sophie. Bosatt i Iowa ca. 1870-1883, deretter i DeLamere, ND.

Barn:
Andrine, fd. 1870
Erik, fd. i Iowa 1874
Albert, fd. i Iowa 1876
Gilbert, fd. i Iowa 1879