Hjelp til dei skanna kyrkjebøkene

Dei skanna kyrkjebøkene høyrer til Digitalarkivet, men ligg førebels i sitt eige system. Det er laga ei eiga brukarrettleiing for framfinning i kyrkjebøkene. Det er satt sperre på nytt materiale, grensene varierer etter kva listetype det er.

Tenesta med dei skanna kyrkjebøkene er drifta frå Riksarkivet. Dei mottek ikkje e-posten til Digitalarkivet. For å melda frå om feil, manglar eller andre kommentarar knytta til tenesta, kan ein leggja det inn i Debattforum for skanna kyrkjebøker. Merk at ein ikkje skal nytta dette forumet til å be om hjelp til tyding av skrift eller diskutera innhaldet i kyrkjebøkene ein finn. Det kan ein gjera i Brukarforumet.

Alle bilete av kyrkjebøkene kan lastas ned frå nettstaden og redigerast. Ein kan óg laga lenke eller bokmerke til ei kyrkjebokside, men då må ein hugsa på rett lenke. Når ein blar i ein kyrkjebok har ein fått ei mellombels adresse, og ho kan ikkje nyttast. Ein må opna "biletinformasjon" (sjå illustrasjon).

skanna kyrkjebøker

Ein får sjå metainformasjon om bilete og dei lenkene ein kan nytta for å koma attende til dette bilete:


"Permanent sidelenke" tyder at lenken viser kyrkjebokbilete med navigasjonsknappane (dei boksane ein klikker på for å bla att og fram i kyrkjeboka). "Permanent biletlenke" vil berre syne bilete uten noko informasjon knytta til det og ein kan difor ikkje finne att til kyrkjeboka bilete er henta frå, men det er denne lenka ein kan nytta for å lasta ned bilete til sin datamaskin.

 

ASC, oktober 2007