Folketeljinga 1801

Pr. 15. januar 2009 er 1801-teljinga lagt ut i ny utgåve. Databasen er kontrollert og korrigert, men det har ikkje vore ein full korreksjon av teljinga.

Korrekturarbeidet er gjort ved Riksarkivet 2007-2008 ved Frøydis Bryhn Ross under ledelse av Lars Nygaard:

  1. systematisk gjennomgang av bustadnamn (gardsnamn osb.) med kontroll mot den originale folketeljinga
  2. gjennomgang av alle innmelde feil i korrekturskjemaet til Digitalarkivet - merk at feil meld inn etter 13.06.2008 er ikkje retta
  3. gjennomgang av feil meld inn via e-post osb.
  4. gjennomgang av etternamn på kvinner: systematiske datafeil retta opp, etternamn frå merknadsfelt flytta tilbake til etternamn osb.
  5. doble førenamn registrert med _ er retta til original form utan _
  6. gjennomgang av kjønn - standardisert til M og K
  7. nye bustadpostar og personpostar er lagt til
  8. teljingslistene for Kautokeino er registrert og lagt til
  9. 46 personar på garden Winge i Hemne prestegjeld er registrert
  10. anna enkeltkorrektur i enkeltlister

Databasen er søkbar prestegjeld for prestegjeld eller som ein stor database for heile landet.

15. januar 2009, Digitalarkivet, ASC